Støtteerklæringer til streik for bærekraftig rettshjelp

Gule t-skjorter med streik for bærekraftig rettshjelp

Flere organisasjoner støtter Advokatforeningens streik for bærekraftig rettshjelp. Les deres støtteerklæringer her.

Domstoladministrasjonen

Derfor mener jeg at salærsatsen nå bør løftes betydelig, og deretter årlig, justeres i tråd med den generelle kostnadsutviklingen i samfunnet. Det er uheldig om salærene over tid blir en salderingspost, som til slutt rammer klientene, sier Domstoladministrasjonens direktør Sven Marius Urke.

Les Domstoladministrasjonens støtteerklæring (pdf)

Juristforbundet

Dette er alvorlig for rettssikkerheten for vanlige folk. Man er tvunget til å gjøre noe nå, sier Advokat Anders Schrøder Amundsen, leder av Juristforbundet – Privat.

Lenke til Juristforbundets støtteerklæring

Psykologforeningen

Vi er bekymret for negativ utvikling på sakkyndigfeltet og håper Advokatforeningens streik skal gi positive resultater for alle som er avhengige av salærsatsen som næringsinntekt.

Lenke til Psykologforeningens støtteerklæring

Gatejuristen

Gatejuristen er et lavterskeltilbud som i 16 år har gitt gratis rettshjelp til rusavhengige og tidligere rusavhengige. Vi har erfart at det er stor forskjell på å ha rett, og å få rett – og våre frivillige og ansatte jobber hver dag for å bedre rettssikkerheten til målgruppen.

Gatejuristkontorene gir gratis rettshjelp når en ikke kan få dette av andre. Dersom klientene våre har krav på fri rettshjelp, henviser vi dem til advokater. Vi ser hvor viktig det er med dyktige advokater som møter utsatte og sårbare mennesker på en god måte. Ordningen er avhengig av at den offentlige rettshjelpssatsen er bærekraftig. Salærene er ikke kun lønn til den enkelte advokat, men skal dekke alle utgifter knyttet til en sak. En lav salærsats over tid bidrar til at færre advokater vil påta seg denne type oppdrag, og dette vil rammer de mest utsatte hardest.

Gatejuristnettverket støtter derfor Advokatforeningens varslede streik for en bærekraftig rettshjelp. Salærsatsen må løftes betydelig, og deretter justeres årlig, i tråd med den generelle kostnadsutviklingen i samfunnet.

Dette er viktig for rettsikkerheten og for å sikre likhet for loven.

Personskadeforbundet LTN

Vår støtte til Advokatforeningens krav om å øke salærsatsen handler, til syvende og sist, om rettssikkerhet, sier Per Oretorp. På vegne av Personskadeforbundet LTN har han sendt inn innspill til høring der budskapet er å øke salærsatsen.

Les mer på personskadeforbundet.no

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan

For å sikre at sårbare grupper får nødvendig tilgang på god og faglig juridisk veiledning, ber vi om at rettshjelpssatsen økes til et tilstrekkelig nivå, sa politisk rådgiver Marte Øien i rusfeltets samarbeidsorgan Actis i en høring om neste års statsbudsjett i Stortinget.

Les mer på Advokatbladet.no  

Legeforeningen

Legeforeningen støtter Advokatforeningens kamp for å øke salærsatsen (rettshjelpssatsen) samt en forhandlingsrett med staten om nivå på denne satsen.

Salærsatsen har vært underregulert gjennom flere år. Satsen er viktig for å ivareta rettssikkerhet og tilstrekkelig sakkyndig kompetanse for politi og domstoler. 

Les støtteerklæringen på Legeforeningen.no

Sorenskriveren i Oslo

- Gode advokater er viktig for rettssikkerheten og for å sikre likhet for loven. Rettshjelpssatsen har over flere år ikke fulgt med den generelle lønnsutviklingen i samfunnet, sier sorenskriver i Oslo, Yngve Svendsen.

Lenke til intervju i Advokatbladet 

Sorenskriveren i Stavanger

- Jeg støtter advokatene i deres krav. Den offentlige salærsatsen er for lav. Gapet mellom offentlige og private satser har blitt for stort. Faren er at flere og flere vil søke seg over til andre saksområder med private satser. Rett og slett fordi det er mye bedre betalt, sier sorenskriver Marianne A. Svensen.

Lenke til intervju i Stavanger Aftenblad

Dagens Næringsliv

En god advokat koster. Den regningen må samfunnet dekke for de dårligst stilte. Å satse på at advokater tar på seg oppdrag av ren idealisme er en risikabel strategi.

Lenke til Dagens Næringsliv

Dagbladet

Dette handler nettopp om å sikre vanlige folks grunnleggende rettigheter. Uten en reell adgang til forsvarlig advokathjelp, er de rettighetene lite verdt. 

Lenke til Dagbladet

Adresseavisen

Fri rettshjelp er en viktig velferdsordning. I dag må advokater nærmest jobbe dugnad for å ivareta rettssikkerheten til sårbare mennesker. Det bidrar til å svekke en ordning som snarere trenger å styrkes og oppdateres.

Lenke til Adresseavisen