Vil du være med i ett av våre utvalg?

Vannflaske

Advokatforeningen har et stort antall aktive og dyktige tillitsvalgte, både lokalt i kretsene og i foreningens lovutvalg, disiplinærutvalg og andre sentrale utvalg. Vervene skal gå på omgang, og det er stadig behov for nye, gode kandidater.

NYE MEDLEMMER TIL VÅRE LOVUTVALG OG FASTE UTVALG

Som medlem i et lovutvalg og faste utvalg er du med å påvirke rettsutviklingen, og du får inngående kjennskap til nye lovforslag innenfor ditt fagfelt.

Gjennom lovutvalgene skal Advokatforeningen være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og kvaliteten på foreslått lovgivning. Lovutvalgenes oppgaver er å utarbeide forslag til høringsuttalelser, følge med i lovgivningsarbeidet, komme med råd og svare på generelle pressehenvendelser innenfor sitt fagområde, med mer.

HVEM ER MED I UTVALGENE?

Lovutvalgene består av advokater med særlige kunnskaper innenfor bestemte fagfelt. Hvert utvalgs medlemmer har ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Lovutvalgene består av inntil fem medlemmer, hvorav en oppnevnes som leder. Faste utvalg består av advokater mer særlig interesse for særlige områder av Advokatforeningens engasjement og virksomhet.

HVA INNEBÆRER VERVET I LOVUTVALGENE OG FASTE UTVALG?

Arbeidet i utvalgene er frivillig og ulønnet. Hvor mye arbeid som må nedlegges varierer fra utvalg til utvalg, og er også avhengig av rettsområde. Medlemmene i lovutvalgene oppnevnes av hovedstyret for en periode på tre år, med mulighet for gjenoppnevnelse. Faste utvalg har en periode på 4 år.

HVORFOR SKAL JEG VÆRE MED?

Deltagelse i Advokatforeningens lovutvalg og faste utvalg er et prestisjefullt verv som gir mulighet for å påvirke lovgivningen gjennom rettspolitiske innspill, god oversikt over utviklingen innenfor fagfeltet samt verdifullt samarbeid med andre dyktige advokater innenfor ditt fagområde.

Les mer om Advokatforeningens lovutvalg

Les mer om Advokatforeningens faste utvalg

Følgende lovutvalg har ledige verv:

 • Lovutvalget for arbeidsrett
 • Lovutvalget for asyl- og utlendingsrett
 • Lovutvalget for bank, finansiering og valuta
 • Lovutvalget for bygningsrett og reguleringsspørsmål
 • Lovutvalget for energirett, vannkraft, olje og gass
 • Lovutvalget for erstatningsrett
 • Lovutvalget for europa- og konkurranserett
 • Lovutvalget for barne- og familierett, arv og skifte
 • Lovutvalget for fangst, fiskeri og havbruk
 • Lovutvalget for fast eiendom (tings- og leierett)
 • Lovutvalget for forsikringsrett
 • Lovutvalget for forvaltningsrett
 • Lovutvalget for IKT og personvern
 • Lovutvalget for immaterial- og markedsføringsrett
 • Lovutvalget for klima- og miljørett
 • Lovutvalget for konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso
 • Lovutvalget for reindrift og samerett
 • Lovutvalget for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring
 • Lovutvalget for selskapsrett
 • Lovutvalget for sivilprosess og voldgift
 • Lovutvalget for skatterett
 • Lovutvalget for skjønns-, ekspropriasjons- og vassdragsrett
 • Lovutvalget for strafferett og straffeprosess

Følgende faste utvalg har ledige verv:

 • Utvalg for meklingsutvalget
 • Utvalg for menneskerettigheter
 • Utvalg for bistandsadvokater

Vi trenger nye tillitsvalgte til våre disiplinærutvalg

Ved å være medlem av disiplinærutvalget, bidrar du med håndhevingen av Regler for god advokatskikk og en god og forbrukervennlig klageordning. Arbeidet er viktig for å ivareta advokatenes tillit og gode omdømme. Arbeidet gir også gode muligheter for faglig utvikling og samarbeid med andre dyktige advokater fra egen og nærliggende kretser. 

Les mer om disiplinærutvalgene her.

HVA INNEBÆRER VERVET I DISIPLINÆRUTVALGENE?

Advokatforeningen er disiplinærutvalgenes sekretariat, og sørger for at partene får uttale seg og imøtegå hverandres anførsler før saken sendes utvalget for behandling. Tre advokater er engasjert i utformingen av en disiplinærbeslutning, og medlemmene rullerer på å være førstvoterende. Som førstvoterende får man et honorar på kr. 3500,-, men vervet forutsetter hovedsakelig frivillig engasjement fra den enkelte. Utvalgsmedlemmer får i tillegg 5 timer årlig godkjent som etterutdanning i etikk. Medlemmene oppnevnes av hovedstyret for en periode på to år, med mulighet for gjenoppnevnelse.

Følgende disiplinærutvalg har ledige verv (må være medlem av kretsen):

 • Disiplinærutvalget for Aust- og Vest-Agder, Sør-Rogaland, Haugaland og Sunnhordland kretser
 • Disiplinærutvalget for Møre- og Romsdal og Trøndelag kretser
 • Disiplinærutvalget for Nord-Norge kretser
 • Disiplinærutvalget for Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark kretser
 • Disiplinærutvalget for Oslo

Frist for å melde interesse eller foreslå kandidater er 29. oktober 2021.

NB! Kortfattet forespørsel med kort CV vedlagt (ikke lenke, men vedlegg i pdf-fil), sendes til lovutvalg@advokatforeningen.no