Statsbudsjettet 2022: Styrkeforskjellen mellom staten og den lille mann i retten øker ytterligere

Regjeringens legger i sitt forslag til statsbudsjett for 2022 opp til at rettshjelpssatsen ikke justeres, og ønsker dermed en inntektsnedgang for advokater som tar saker for samfunnets mest utsatte grupper. Samtidig øker inntektene for advokater som jobber for det offentlige – som i praksis er motpart i de fleste av disse sakene.

Det offentlige betaler allerede betydelig mer til advokater som representerer dem selv, enn til advokater som representerer utsatte grupper – finansiert gjennom rettshjelpsordningen. Dersom regjeringens forslag til statsbudsjett blir vedtatt, vil styrkeforskjellen øke ytterligere.  

- Det er for rettssamfunnet vårt svært nedslående at regjeringen ikke foreslår å øke rettshjelpsatsen overhodet, men at den foreslås å bli værende på 1085 kroner. Dette er ikke bærekraftig og det er ikke en rettsstat verdig. Vi har dokumentert for regjeringen at en bærekraftig rettshjelpsats i 2022 vil være på mellom 1500 og 1600 kroner. Det tilsvarer hva offentlige myndigheter prissetter sine egne advokater til i saker der enkeltborgere møter allerede mektige offentlige etater som motpart. Hvordan kan regjeringen mene at det er rettferdig rettergang at det offentlige - i tillegg til det i utgangspunktet skjeve maktforholdet i myndighetenes favør - skal få 50 prosent mer til juridisk bistand enn hva som tilbys den enkeltborgeren som skal få prøvd sine rettigheter? Jeg håper og regner med at det nye Stortinget følger opp tidligere løfter om å rette opp i denne uholdbare situasjonen, uttaler Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas.  

Den offentlige rettshjelpssatsen har vært underregulert i flere år, noe som Advokatforeningen har krevd en justering for i årets budsjett. Rettshjelpssatsen er en viktig rettssikkerhetsgaranti for svake og utsatte grupper, og skal sikre at man kan få rettshjelp fra gode og erfarne advokater i disse sakene – altså saker med stor menneskelig og velferdsmessig betydning. 

Advokatforeningen har dokumentert for regjeringen at en bærekraftig rettshjelpsats i 2022 vil være på mellom 1500 og 1600 kroner. Det tilsvarer hva offentlige myndigheter prissetter sine egne advokater til i saker der enkeltborgere møter allerede mektige offentlige etater som motpart.  

Advokatforeningen ba i våre innspill til regjeringen om at rettshjelpssatsen for 2022 heves fra kr. 1085,-  til kr. 1131,-, som et absolutt minimum.  Dette for å unngå at styrkeforholdet mellom det det offentlige, og mottakere av fri rettshjelp, øker ytterligere. Dersom regjeringens forslag om ikke å heve rettshjelpssatsen i det hele tatt, mens advokatens utgifter naturlig nok øker i takt med konsumprisindeksen, vil styrkeforskjellen skyte fart.  

Regjeringens forslag til statsbudsjett vil dessuten svekke advokattilbudet i distriktene, der mange av advokatene som tar slike saker, har sin praksis.   

Advokatforeningen vil jobbe videre for å få en økning av den offentlige rettshjelpssatsen – og håper de nye regjeringspartiene ser på dette med et nytt og mer innsiktsfullt blikk under stortingets behandling av budsjettforslaget.  

Les Advokatforeningens innspill til Regjeringen om rettshjelpssatsen og stykkprisforskriften.