Advokatloven i Stortinget

Advokatforeningen har lenge jobbet for å modernisere lovgivningen for utøvelse av advokatvirksomhet, der advokatenes rolle i rettsstaten kommer tydelig frem – og beskyttes. Advokatloven er nå endelig til behandling i justiskomitéen, og det forventes at loven blir vedtatt i løpet av vårsesjonen. Ikrafttredelsen ligger på sin side frem i tid.

Lovforslaget, som opprinnelig ble fremmet av den forrige regjeringen før sommeren 2021, har nå nådd Stortingets justiskomité, som skal avgi sin innstilling innen 8. mars.

I proposisjonen legges det opp til at det senere skal fremmes en egen ikraftsettingslov med overgangsregler som i sin tur skal behandles av Stortinget. Spørsmålet om når loven vil tre i kraft er med andre ord fortsatt uavklart.

Du kan lese mer om lovforslaget på vår nettside her. 

Justiskomitéens muntlige høring er tilgjengelig på Stortingets nett-TV.