Nyhet

Ny voldserstatningslov trer i kraft 1. januar 2023

Papirfigurer som forestiller familie som blir slått av far
Advokatforeningens bistandsadvokatutvalg er særlig opptatt av – og sterkt bekymret for – effektene av den nye lovens ikrafttredelse.
  1. Det innføres en frist på seks måneder fra rettskraftig dom for å fremme krav om utbetaling av erstatning i henhold til dommen – voldserstatningsloven (vol) § 6.
  2. Etter henleggelse (og i noen andre tilfeller) vil det være frist på ett år for å søke om erstatning – vol § 7.
  3. Oppnevning som bistandsadvokat omfatter ikke arbeid med søknad om voldserstatning, gjennom en tilføyelse i straffeprosessloven § 107 c femte ledd. Det innføres mulighet for å få dekket utgiftene gjennom Vol § 10: Dersom sakens omfang eller kompleksitet tilsier det, kan partene få dekket utgifter til advokat til behandling av erstatningssaken hos voldserstatningsmyndighetene. Krav om dekning må fremmes før vedtak om voldserstatning fattes.
  4. Det er enkelte endringer i hvilke handlinger som gir rett til voldserstatning. Grunnvilkåret om straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten er endret til en oppramsing av hvilke straffebestemmelser som gir grunnlag for voldserstatning. Her er blant annet ikke kroppskrenkelse og trusler medtatt. Det er også endringer i retten til erstatning for barn som har vært vitne til vold mot nærstående, samt voldserstatningsreglenes geografiske virkeområde.

Det ovennevnte trer som nevnt i kraft fra 1. januar 2023.

Disse punktene innebærer en reell og alvorlig innstramming i fornærmedes rettigheter, noe som ikke er kommunisert i forbindelse med vedtakelsen.