Vil du være med i et av våre utvalg?

Vannflaske

Advokatforeningen har et stort antall aktive og dyktige tillitsvalgte, både lokalt i kretsene og i foreningens lovutvalg, disiplinærutvalg og andre sentrale utvalg. Vervene skal gå på omgang, og det er stadig behov for nye, gode kandidater.

NYE MEDLEMMER TIL VÅRE LOVUTVALG OG FASTE UTVALG

Som medlem i et lovutvalg og faste utvalg er du med å påvirke rettsutviklingen, og du får inngående kjennskap til nye lovforslag innenfor ditt fagfelt.

Gjennom lovutvalgene skal Advokatforeningen være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og kvaliteten på foreslått lovgivning. Lovutvalgenes oppgaver er å utarbeide forslag til høringsuttalelser, følge med i lovgivningsarbeidet, komme med råd og svare på generelle pressehenvendelser innenfor sitt fagområde, med mer.

HVEM ER MED I UTVALGENE?

Lovutvalgene består av advokater med særlige kunnskaper innenfor bestemte fagfelt. Hvert utvalgs medlemmer har ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Lovutvalgene består av inntil fem medlemmer, hvorav en oppnevnes som leder. Faste utvalg består av advokater mer særlig interesse for særlige områder av Advokatforeningens engasjement og virksomhet.

HVA INNEBÆRER VERVET I LOVUTVALGENE OG FASTE UTVALG?

Arbeidet i utvalgene er frivillig og ulønnet. Hvor mye arbeid som må nedlegges varierer fra utvalg til utvalg, og er også avhengig av rettsområde. Medlemmene i lovutvalgene oppnevnes av hovedstyret for en periode på tre år, med mulighet for gjenoppnevnelse. Faste utvalg har en periode på 4 år.

HVORFOR SKAL JEG VÆRE MED?

Deltagelse i Advokatforeningens lovutvalg og faste utvalg er et prestisjefullt verv som gir mulighet for å påvirke lovgivningen gjennom rettspolitiske innspill, god oversikt over utviklingen innenfor fagfeltet samt verdifullt samarbeid med andre dyktige advokater innenfor ditt fagområde.

Les mer om Advokatforeningens lovutvalg

Les mer om Advokatforeningens faste utvalg

Følgende lovutvalg har ledige verv:

 • Lovutvalget for arbeidsrett
 • Lovutvalget for barne- og familierett, arv og skifte
 • Lovutvalget for bygningsrett og reguleringsspørsmål
 • Lovutvalget for energirett, vannkraft, olje og gass
 • Lovutvalget for fangst, fiskeri og havbruk
 • Lovutvalget for fast eiendom (tings- og leierett)
 • Lovutvalget for forsikringsrett
 • Lovutvalget for miljø, klima og bærekraft
 • Lovutvalget for selskapsrett
 • Lovutvalget for sivilprosess og voldgift
 • Lovutvalget for velferds- og trygderett

Følgende faste utvalg har ledige verv:

 • Internadvokatutvalget
 • Mangfoldsutvalget

Frist for å melde interesse eller foreslå(må være spurt) kandidater er 31. oktober 2022.

NB! Kortfattet forespørsel med kort CV vedlagt (ikke lenke, men vedlegg i pdf-fil), sendes til lovutvalg@advokatforeningen.no