Nyheter

 1. Lov og instruks for Norges nye nasjonale institusjon for menneskerettigheter

  Tidligere i år la Stortingets presidentskap frem sin innstilling om lov om og instruks for Norges nye nasjonale institusjon for menneskerettigheter. Presidentskapets forslag er nå vedtatt av Stortinget. Den nye loven og instruksen trer i kraft fra 1. juli 2015.

 2. Påmeldingsfrist til Advokatenes fagdager

  Over 1000 personer er allerede påmeldt til Advokatenes fagdager 2015 som arrangeres 28.-29. mai. Vi minner om at påmeldingsfristen er fredag 1. mai.

 3. Fengsling: Fremstillingsfristen er 48-timer

  En ny tolkningsuttalelse fra FNs menneskerettskomité innebærer at den siktede må fremstilles for fengsling innen 48 timer. Straffeprosessloven § 183 første ledd gir dermed ikke lenger uttrykk for gjeldende rett. I de tilfeller der 48-timersfristen ikke overholdes, oppfordrer Forsvarergruppen og Advokatforeningens menneskerettsutvalg om at forsvarerne så fort som mulig kontakter påtalemyndigheten og begjærer siktede løslatt.

 4. Representantskapet har behandlet forslaget til ny advokatlov

  Torsdag 19. mars avga Advokatlovutvalget sin innstilling om ny advokatlov (NOU 2015:3). Etter en foreløpig behandling av forslaget onsdag 25.3.2015, fattet Advokatforeningens representantskap følgende vedtak:

 5. Nærings- og fiskeridepartementet søker nye KOFA-medlemmer

  Nærings- og fiskeridepartementet inviterer alle interesserte til å melde seg eller foreslå kandidater til vervene som medlemmer i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). De nye medlemmene vil bli oppnevnt for perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2019.

 6. Forslaget til ny advokatlov har kommet

  Torsdag 19. mars avga Advokatlovutvalget sin innstilling om ny advokatlov (NOU 2015:3). Forslaget er omfattende og inneholder en rekke bestemmelser som fastsetter rammene for rettslig bistand fra advokater og andre.

 7. Lønnsstatistikken for 2014 er klar!

  Vi har kartlagt inntektsforhold for medlemmer ansatt i advokatfirmaer, bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor, basert på vår lønnsundersøkelse som ble sendt ut i desember 2014. Statistikken viser at lønnsveksten i bransjen har vært lavere i 2014 sammenlignet med tidligere år. I fjor lå den på 1,4 % - en nedgang på 1,2 % sammenlignet med 2013.

 8. Advokatforeningen i kontrollhøring om asylbarn

  -Det er åpenbart blitt sendt ut personer som ville fått opphold dersom saken deres hadde blitt rettslig vurdert. Mange av utsendelsene er skjedd på bakgrunn av vedtak som det hefter mangler ved.

 9. Høringsuttalelse fra Advokatforeningen: Advarer mot endringer i politiloven og ekomloven

  Justis- og beredskapsdepartementet og Samferdselsdepartementet sendte i desember ut et høringsforslag til endringer i politiloven og ekomloven. Advokatforeningen beskriver forslagene som "svært omfattende og inngripende i den enkelte borgers personvern og rettssikkerhet".

 10. Ikke flertall for salærforslag

  Stortinget debatterte fredag 12. desember justiskomiteens innstilling til 2015-budsjett for justissektoren. Forslaget fra Ap og Sp om at regjeringen må vurdere hvordan salærsatsen kan økes i tråd lønnsveksten ble nedstemt av regjeringspartiene, KrF og Venstre.

Forrige

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13

Neste