Nyheter

 1. Midlertidige prosessregler: Advokatforeningen med innspill til Stortinget

  Stortinget behandler nå Prop. 94 L (2019–2020) Midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket. Advokatforeningen har kommet med innspill på to punkter.

 2. Koronakrisen og hvitvasking

  Enheten for finansiell etterretning (EFE) ved ØKOKRIM ber rapporteringspliktige være ekstra årvåkne for nye indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering i forbindelse med koronakrisen.

 3. Anbefaling – etiske regler – parallelle oppdrag i auksjonsprosesser

  Advokatforeningens hovedstyre har gitt en anbefaling knyttet til reglene om interessekonflikt ved auksjonssalg av virksomheter

 4. Søknadsordning på plass - Kompensasjon for tapt inntekt for selvstendig næringsdrivende

  Kompensasjonsordningen for tapt inntekt for selvstendig næringsdrivende er en midlertidig ordning som er opprettet som følge av koronasituasjonen. NAV har nå fått på plass en elektronisk ordning for søknad om kompensasjon.

 5. Meddommerne kan ikke ofres som smitteverntiltak

  Advokatforeningen mener at Domstolsadministrasjonens smittevernveileder gjør det fullt ut mulig å gjennomføre straffesaker etter gjeldende prosesslovgivning – med meddommere.

 6. Permitteringstid vil ikke bli godskrevet som praksistid for advokatfullmektiger

  Tilsynsrådet skal tilskrives og informeres ved permittering av advokatfullmektiger.

 7. Gjennomslag i koronaloven

  Etter innspill fra Advokatforeningen har Stortinget endret koronaloven slik at det fremgår at forskriftene som gis ikke kan «begrense grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper eller domstolenes uavhengighet».

 8. Arbeidet med nasjonal veileder for smittetrygge rettsmøter er snart avsluttet.

  Vi har fått gode innspill fra våre medlemmer i arbeidet med å gi tilbakemelding til Domstoladministrasjonens arbeid med veileder for smttetrygge rettsmøter.

 9. Forsvareroppdrag kan regnes som særlig samfunnskritisk funksjon

  Advokatforeningen har fått aksept for at advokater som er oppnevnt av retten for å sikre forsvarlig gjennomføring av straffesaker, kan bruke dokumentasjonen for å søke om tilbud om barnehage-/skoleplass.

 10. Har du erfaringer med korona-rettsmøter?

  Nå utarbeides nasjonal veileder for smittetrygge rettsmøter. Advokatforeningen behøver dine innspill og erfaringer.