Nyheter

 1. Mentorordningen 2021 er avlyst

  Vi har dessverre vært nødt til å avlyse mentorordningen for 2021

 2. Advokatforeningen inn i skattesak om domstolsprøving

  Advokatforeningen har inngitt skriftlig innlegg i en sak som nylig er anket til Høyesterett. Innlegget gjelder domstolenes adgang til å prøve nye rettslige anførsler i skattesaker.

 3. Alle e-kurs fra JUS nå tilgjengelig for kun kr. 5000,-

  Juristenes Utdanningssenter lanserer nå en abonnementsordning.

 4. Karantene-forslag må sendes tilbake

  Regjeringen har fremmet forslag om endringer i smittevernloven som skal gi et klart hjemmelsgrunnlag for å kunne pålegge isolering og begrensninger i bevegelsesfriheten. Advokatforeningen mener at forslaget må få en fullstendig ny gjennomgang

 5. Midlertidige regler for deg som er advokat

  På grunn av korona-pandemien er det vedtatt en rekke midlertidige lover. Flere av reglene var tidligere å finne i forskrifter gitt med hjemmel i koronaloven, som nå er opphevet. Her er en oversikt over lovene som er særlig relevante for advokater

 6. Midlertidige prosessregler: Advokatforeningen med innspill til Stortinget

  Stortinget behandler nå Prop. 94 L (2019–2020) Midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket. Advokatforeningen har kommet med innspill på to punkter.

 7. Koronakrisen og hvitvasking

  Enheten for finansiell etterretning (EFE) ved ØKOKRIM ber rapporteringspliktige være ekstra årvåkne for nye indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering i forbindelse med koronakrisen.

 8. Anbefaling – etiske regler – parallelle oppdrag i auksjonsprosesser

  Advokatforeningens hovedstyre har gitt en anbefaling knyttet til reglene om interessekonflikt ved auksjonssalg av virksomheter

 9. Søknadsordning på plass - Kompensasjon for tapt inntekt for selvstendig næringsdrivende

  Kompensasjonsordningen for tapt inntekt for selvstendig næringsdrivende er en midlertidig ordning som er opprettet som følge av koronasituasjonen. NAV har nå fått på plass en elektronisk ordning for søknad om kompensasjon.

 10. Meddommerne kan ikke ofres som smitteverntiltak

  Advokatforeningen mener at Domstolsadministrasjonens smittevernveileder gjør det fullt ut mulig å gjennomføre straffesaker etter gjeldende prosesslovgivning – med meddommere.