Nyheter

 1. Advokatforeningen på høring om Nav-skandalen

  Merete Smith var invitert til høringen om NAV-saken som Stortinget gjennomførte 9. januar. Hun pekte blant annet på rammene for fri rettshjelp som en medvirkende årsak til at rettsstaten sviktet i denne saken

 2. Kurs om advokaters oppfølging av NAV-saken

  Advokatforeningen ønsker å bidra til at Regjeringens ordning med fri rettshjelp for de som vil klage på vedtakene fra NAV blir effektiv og samordnet og har derfor arrangert kurs for advokater.

 3. Lovutvalgene er våre ekspertutvalg. Se de nye medlemmene.

  Advokatforeningens lovutvalg gir innflytelse over rettsutviklingen gjennom høringsuttalelser, rettspolitiske utspill og kontakt med mediene. Lovutvalgene består av advokater med særlig god innsikt innenfor fagfeltet, og oppnevnes av vårt hovedstyre.

 4. Dette må du vite om ankesiling

  Endringer i straffeprosessloven når det gjelder ankesiling, trer i kraft 1. januar 2020.

 5. Forvaltningsloven § 36 for fall?

  Et flertall i forvaltningslovutvalget vil avskaffe sakskostnadsregelen i forvaltningsloven. Advokatforeningen er sterkt uenig.

 6. Sterkt imot forslag om internadvokater

  Advokaters opplysningsplikt og taushetsplikt i skattesaker er vurdert av Skatterådgiverutvalget. Utvalget ønsket å beholde advokaters sterke taushetsplikt i skattesaker, men ikke for internadvokatenes del.

 7. Ikke enighet om hvitvasking

  Advokatforeningen hatt en rekke diskusjoner med Tilsynsrådet om forståelsen av hvitvaskingsloven av 2018. Nå behøves en rettslig avklaring.

 8. Advokatforeningen lanserer elektronisk klageordning

  Fra og med mandag 21. oktober må alle klager på advokat sendes elektronisk.

 9. Det årlige arbeidsrettskurset

  På årets arbeidsrettskurs får du blant annet høre om omstillingene som følger av kommunesammenslåingene og en gjennomgang av Norwegian-dommen.

 10. Liten endring i lønnsutvikling for ansatte advokater

  Lønnsdataene fra 2018 viser at det er liten endring i lønnsutviklingen til ansatte advokater.