Nyheter

 1. Advokatforeningen lanserer elektronisk klageordning

  Fra og med mandag 21. oktober må alle klager på advokat sendes elektronisk.

 2. Det årlige arbeidsrettskurset

  På årets arbeidsrettskurs får du blant annet høre om omstillingene som følger av kommunesammenslåingene og en gjennomgang av Norwegian-dommen.

 3. Liten endring i lønnsutvikling for ansatte advokater

  Lønnsdataene fra 2018 viser at det er liten endring i lønnsutviklingen til ansatte advokater.

 4. Hva betyr den nye regjeringsplattformen for advokatene?

  Regjeringserklæringen som ble lagt frem i går nevner ikke forhandlingsrett, men det står at salærsatsen skal fastsettes etter konsultasjoner med Advokatforeningen.

 5. Advokatene på Storkaia får Advokatforeningens talentpris 2016

  Advokatforeningens talentpris 2016 gikk til Advokatene på Storkaia i Krisitiansund. Prisen ble delt ut av advokat og stortingspolitiker Abid Raja på Advokatfesten på Onda 26. mai.

 6. Advokatlov: Høringsuttalelsen er levert

  Advokatforeningens representantskap behandlet på sitt møte 13. november flere sentrale spørsmål knyttet til lovforslaget om advokatlov. Da representantskapet behandlet saken ble det tatt stilling både til spørsmålet om hvem som skal kunne gi rettsråd, og om hvem som skal kunne opptre som prosessfullmektiger i rettssaker. Også lovutvalgets nye forslag om vilkår for å få advokatbevilling var blant temaene som ble behandlet.

 7. Representantskapet har behandlet forslaget til ny advokatlov

  Torsdag 19. mars avga Advokatlovutvalget sin innstilling om ny advokatlov (NOU 2015:3). Etter en foreløpig behandling av forslaget onsdag 25.3.2015, fattet Advokatforeningens representantskap følgende vedtak:

 8. Høringsuttalelse fra Advokatforeningen: Advarer mot endringer i politiloven og ekomloven

  Justis- og beredskapsdepartementet og Samferdselsdepartementet sendte i desember ut et høringsforslag til endringer i politiloven og ekomloven. Advokatforeningen beskriver forslagene som "svært omfattende og inngripende i den enkelte borgers personvern og rettssikkerhet".

 9. Utredning om «Advokatsamfunnet» og forholdet til EMK

  Advokatlovutvalget har i et foreløpig lovutkast fra juli 2014 foreslått at det skal opprettes et «Advokatsamfunn» med pliktig medlemskap for alle advokater. I utkastet er det inntatt at «Advokatsamfunnet» ikke kan drive rettspolitisk virksomhet.

 10. Kilder i advokatretten

  Kilder i advokatretten er en samling av det vesentligste av regelverk og retningslinjer som utgjør rammene rundt advokatens virksomhet. De tidligere utgavene av «Kilder i advokatretten» ble utgitt i fysisk form i henholdsvis 2012, 2014, 2016, 2018 og 2020. Nå har vi samlet kildene i en digital versjon, som ajourføres kontinuerlig.

Forrige

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17