Nyheter

 1. Rettsråd og rettergang

  Regjeringen foreslår å senke kravene til dem som kan gi rettsråd utenfor rettergang, ved at enhver kan gjøre dette. Samtidig videreføres reglene om hvem som kan oppnevnes som forsvarer og bistandsadvokat, samt bistå under ordningen med fri rettshjelp.

 2. Modernisering av den norske advokatlovgivningen

  Forslaget til advokatlov er nå klart. Lovforslaget innebærer en nødvendig modernisering av den norske advokatlovgivningen.

 3. Tilsyns- og disiplinærsystemet

  Tilsyns- og disiplinærsystemet forenkles. Advokatforeningen involveres i sakene som sekretariat.

 4. Advokatoppdrag for virksomheter man har styreverv for

  Advokatlovutvalget foreslo et totalforbud mot å påta seg advokatoppdrag for virksomheter man har styreverv for. I regjeringens forslag gis det hjemmel til å forskriftsfeste unntak fra dette utgangspunktet der det er klart ubetenkelig.

 5. Organisasjonsadvokater

  Regjeringen foreslår å videreføre adgangen til å drive advokatvirksomhet som organisasjonsadvokat. Ordningen får samtidig et bredere nedslagsfelt.

 6. Internadvokater

  Internadvokatenes uavhengighet styrkes. Reglene om hvem internadvokaten kan yte bistand til, tydeliggjøres.

 7. Vilkår for advokatbevilling

  Regjeringen foreslår ingen større endringer i vilkårene for å oppnå advokatbevilling i advokatloven.

 8. Advokatforetak

  Regjeringen åpner for eksterne styremedlemmer i advokatforetak. Eierne må fortsatt arbeide i advokatforetaket. Reglene om hvilken virksomhet som kan drives i et advokatforetak videreføres.

 9. Taushetsplikt

  Etter lang tids arbeid blir taushetsplikten endelig uttrykkelig lovfestet.

 10. Ny advokatlov – hva mener du vi bør ta opp med Stortinget?

  Ta kontakt med oss dersom du har synspunkter på advokatloven som du mener Advokatforeningen bør arbeide videre med under lovgivningsprosessen.