Nyheter

 1. Liten endring i lønnsutvikling for ansatte advokater

  Lønnsdataene fra 2018 viser at det er liten endring i lønnsutviklingen til ansatte advokater.

 2. Seminar om ungdomskriminalitet

  Riksadvokaten og Advokatforeningen inviterer til seminar om ungdomskriminalitet 2. mai, der fagmiljøene og politikere skal møtes til samtaler.

 3. Ny lønnskalkulator er klar

  Tallene i lønnskalkulatoren er hentet fra vår årlige lønnsundersøkelse som ble gjennomført i januar 2019 blant advokater og fullmektiger som er ansatt i advokatfirma, bedrift, organisasjon og offentlig sektor.

 4. Hva betyr den nye regjeringsplattformen for advokatene?

  Regjeringserklæringen som ble lagt frem i går nevner ikke forhandlingsrett, men det står at salærsatsen skal fastsettes etter konsultasjoner med Advokatforeningen.

 5. Advokatlov: Høringsuttalelsen er levert

  Advokatforeningens representantskap behandlet på sitt møte 13. november flere sentrale spørsmål knyttet til lovforslaget om advokatlov. Da representantskapet behandlet saken ble det tatt stilling både til spørsmålet om hvem som skal kunne gi rettsråd, og om hvem som skal kunne opptre som prosessfullmektiger i rettssaker. Også lovutvalgets nye forslag om vilkår for å få advokatbevilling var blant temaene som ble behandlet.

 6. Representantskapet har behandlet forslaget til ny advokatlov

  Torsdag 19. mars avga Advokatlovutvalget sin innstilling om ny advokatlov (NOU 2015:3). Etter en foreløpig behandling av forslaget onsdag 25.3.2015, fattet Advokatforeningens representantskap følgende vedtak:

 7. Høringsuttalelse fra Advokatforeningen: Advarer mot endringer i politiloven og ekomloven

  Justis- og beredskapsdepartementet og Samferdselsdepartementet sendte i desember ut et høringsforslag til endringer i politiloven og ekomloven. Advokatforeningen beskriver forslagene som "svært omfattende og inngripende i den enkelte borgers personvern og rettssikkerhet".

 8. Utredning om «Advokatsamfunnet» og forholdet til EMK

  Advokatlovutvalget har i et foreløpig lovutkast fra juli 2014 foreslått at det skal opprettes et «Advokatsamfunn» med pliktig medlemskap for alle advokater. I utkastet er det inntatt at «Advokatsamfunnet» ikke kan drive rettspolitisk virksomhet.

 9. Advokatforeningens notater til Advokatlovutvalget

  I januar 2013 ble det nedsatt et lovutvalg som skal foreta en bred gjennomgang av advokatregelverket og vurdere behovet for en egen advokatlov.

Forrige

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7