Nyheter

 1. Endringer i inntektskravet i familieinnvandringssaker

  Den 1 oktober 2021 ble det gjort en endring i hva som er godkjent inntekt ved søknad om familieinnvandring.

 2. Det hybride arbeidslivet - ledelseskurs i tre moduler

  Advokatforeningen arrangerer et modulbasert nettkurs om ledelse og selvledelse i et arbeidsliv der mange jobber hjemmefra. Den kjente ledelsesrådgiveren Malcolm Larri holder foredragene og leder workshopene.

 3. Rettsråd og rettergang

  Ved advokatloven senkes kravene til dem som kan gi rettsråd utenfor rettergang, ved at enhver kan gjøre dette. Samtidig videreføres reglene om hvem som kan oppnevnes som forsvarer og bistandsadvokat, samt bistå under ordningen med fri rettshjelp.

 4. Lovpålagt etterutdanning

  Advokatloven stiller krav om etterutdanning for alle advokater.

 5. Tilsyns- og disiplinærsystemet

  Tilsyns- og disiplinærsystemet forenkles. Advokatforeningen involveres i sakene som sekretariat.

 6. Organisasjonsadvokater

  I advokatloven videreføres adgangen til å drive advokatvirksomhet som organisasjonsadvokat. Ordningen får samtidig et bredere nedslagsfelt.

 7. Internadvokater

  Internadvokatenes uavhengighet styrkes. Reglene om hvem internadvokaten kan yte bistand til, tydeliggjøres.

 8. Vilkår for advokatbevilling

  Advokatloven medfører ingen større endringer i vilkårene for å oppnå advokatbevilling i advokatloven.

 9. Advokatforetak

  Advokatloven åpner for eksterne styremedlemmer i advokatforetak. Eierne må fortsatt arbeide i advokatforetaket. Adgangen til å tilby advokattjenester fra forsikringsselskap som tilbyr rettshjelpsforsikring, videreføres.

 10. Taushetsplikt

  Etter lang tids arbeid blir taushetsplikten endelig uttrykkelig lovfestet.