Regjeringen fremlegger forslag til advokatlov

Det er ventet at regjeringens forslag til advokatlov vil bli fremlagt for Stortinget om kort tid.

Les mer

Hvorfor og hvordan har Advokatforeningen jobbet for en advokatlov?

Departementet tar sikte på å legge frem forslag om ny advokatlov våren 2021. Loven er viktig for å tydeliggjøre advokatenes plass i rettsstaten.

Les mer

Advokatloven i et nøtteskall

Advokatforeningen har lenge jobbet for en advokatlov. Advokatlovens ambisjon er å modernisere reglene for advokatvirksomhet. Men hva går den ut på?

Les mer

Godt politisk samarbeid skal gi samfunnet en god advokatlov

På vegne av medlemmene har Advokatforeningen jobbet for en advokatlov som sikrer gode arbeidsvilkår og ivaretar tilliten til advokatbransjen.

Les mer

Rett i sofaen: Jon Wessel-Aas og Merete Smith i samtale om advokatlov

Hvorfor er advokatloven viktig?

Les mer

Internadvokatene i advokatloven

Spørsmålet om internadvokatenes fremtid ble aktualisert sommeren 2019, da Skatterådgiverutvalget i sin utredning tok til orde for at internadvokater ikke burde være underlagt sterk taushetsplikt.

Les mer

Advokatbevilling i advokatloven

Hvilke vilkår skal gjelde for å få advokatbevilling? Spørsmålet behandles i advokatloven.

Les mer

Adgangen til å gi rettsråd og opptre i rettergang

Hvem skal kunne gi rettsråd og opptre i prosess? Advokatlovutvalget foreslo endrede regler.

Les mer

Eierskap og styreverv i advokatforetak

Hvem skal kunne eie advokatforetak? Advokatlovutvalget foreslo å opprettholde dagens forbud mot eksterne eiere.

Les mer

Tilsyns- og disiplinærsystemet

Tilsyns- og disiplinærsystemet må forenkles og effektiviseres, mener Advokatforeningen.

Les mer