Advokatloven – en oversikt

Endelig får advokatene det domstolen har hatt ; en egen lov som definerer vår viktige rolle i rettsstaten.

Les mer

Taushetsplikt

Etter lang tids arbeid blir taushetsplikten endelig uttrykkelig lovfestet.

Les mer

Advokatforetak

Advokatloven åpner for eksterne styremedlemmer i advokatforetak. Eierne må fortsatt arbeide i advokatforetaket. Adgangen til å tilby advokattjenester fra forsikringsselskap som tilbyr rettshjelpsforsikring, videreføres.

Les mer

Vilkår for advokatbevilling

Advokatloven medfører ingen større endringer i vilkårene for å oppnå advokatbevilling i advokatloven.

Les mer

Internadvokater

Internadvokatenes uavhengighet styrkes. Reglene om hvem internadvokaten kan yte bistand til, tydeliggjøres.

Les mer

Organisasjonsadvokater

I advokatloven videreføres adgangen til å drive advokatvirksomhet som organisasjonsadvokat. Ordningen får samtidig et bredere nedslagsfelt.

Les mer

Tilsyns- og disiplinærsystemet

Tilsyns- og disiplinærsystemet forenkles. Advokatforeningen involveres i sakene som sekretariat.

Les mer

Lovpålagt etterutdanning

Advokatloven stiller krav om etterutdanning for alle advokater.

Les mer

Rettsråd og rettergang

Ved advokatloven senkes kravene til dem som kan gi rettsråd utenfor rettergang, ved at enhver kan gjøre dette. Samtidig videreføres reglene om hvem som kan oppnevnes som forsvarer og bistandsadvokat, samt bistå under ordningen med fri rettshjelp.

Les mer