Eierskap og styreverv i advokatforetak

Hvem skal kunne eie advokatforetak? Advokatlovutvalget foreslo å opprettholde dagens forbud mot eksterne eiere.

I dag følger det av domstolloven § 231 at advokatselskap bare kan eies av personer som utøver en vesentlig del av sin yrkesaktivitet i selskapets tjeneste. Den samme begrensning gjelder for å være styremedlem i selskapet.

Advokatlovutvalget foreslo å endre dette til at det bare kan være personer som er advokater i selskapet, som kan eie andeler i det. Det ble samtidig foreslått å gi advokatforetakene adgang til å engasjere eksterne medlemmer i styret, men da slik at advokatene i selskapet må være i flertall i styret.

Advokatforeningens representantskap har vedtatt støtte til å videreføre forbudet mot eksterne eiere. Imidlertid mente representantskapet at også andre ansatte i advokatforetakene enn dets advokater, bør kunne eie andeler i foretakene.

Advokatforeningen støtter forslaget om å tillate eksterne styremedlemmer, innenfor de rammer Advokatlovutvalget har foreslått.

Når det gjelder eksternt eierskap, frykter Advokatforeningen at dette vil utfordre advokaters uavhengighet, og at dette krever et regulatorisk rammeverk som vil øke tilsynskostnadene. Foreningen mener videre at en opphevelse av forbudet mot eksternt eierskap ikke kan skje uten først å ha sett effektene av eventuelle endringer i reglene om hvem som kan inneha styreverv, og hvem som kan gi rettsråd.