Godt politisk samarbeid skal gi samfunnet en god advokatlov

På vegne av medlemmene har Advokatforeningen jobbet for en advokatlov som sikrer gode arbeidsvilkår og ivaretar tilliten til advokatbransjen.

Det ville være utenkelig at domstolens virksomhet var regulert i fragmenterte bestemmelser spredt rundt i lovverket, der sentrale rammevilkår dessuten var ulovfestet. Slik domstolens rolle og ansvar i rettsstaten krever en domstollov, krever advokatens rolle en advokatlov.

Både før og etter at den offentlige utredningen om advokatloven ble presentert i 2015, har advokatforeningen jobbet målrettet for å sikre en god advokatlov. Medlem av Stortingets justiskomite og justispolitisk talsperson i Høyre, Petter Christian Frølich, er godt fornøyd med samarbeidet med Advokatforeningen.  

«Dialogen med Advokatforeningen er alltid god og ærlig. Jeg oppfatter at vi er enige om mesteparten i den nye advokatloven. I prinsipielle spørsmål er Advokatforeningen en viktig portvokter. Noen ganger etterlyser jeg litt mer nytenkning om pris-situasjonen og konkurranseforholdene i bransjen. Klientenes situasjon som forbrukere drukner litt i andre spørsmål.» forteller Frølich.

Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith forteller om et målrettet arbeid der ambisjonen ikke bare er en lov som sikrer advokatene gode arbeidsvilkår, men som synliggjør de verdier som bestemmelsene ivaretar – nemlig sivilsamfunnets krav på fortrolig, uavhengig og kompetent advokatbistand.

«Å ivareta advokatenes arbeidsvilkår og rammebetingelser er lagt på vei det samme som å ivareta rettsikkerheten til borgerne», uttaler Smith. «Jeg opplever at våre politikere er oppriktig interessert i å lage en god advokatlov, både for borgerne, advokatene og næringslivet. Dette er et ønske vi deler, noe som har gitt en god og kunnskapsbasert dialog om den kommende advokatloven», sier hun.

Ifølge statsministerens kontor tar regjeringen sikte på å legge frem en proposisjon i vårsesjonen, slik at den kan behandles innen stortingsvalget i september.