Hvorfor og hvordan har Advokatforeningen jobbet for en advokatlov?

Departementet tar sikte på å legge frem forslag om ny advokatlov våren 2021. Loven er viktig for å tydeliggjøre advokatenes plass i rettsstaten.

Bakgrunnen

Utover de advokatetiske reglene, er drift og utøvelse av advokatvirksomhet omgitt av lover, forskrifter og ulovfestet rett. Mye av dette er spredt rundt uten struktur og sammenheng. Situasjonen gjør det utfordrende å orientere seg i hvilke krav som gjelder, og vanskelig å se den verdien dette regelverket skal sikre: Advokatens rolle i rettsstaten - og i samfunnet.

Advokatbransjens tilsyns- og disiplinærsystem er i dag et ytterligere problem. Dette er ikke spesielt effektivt organisert, noe om gir utfordringer i arbeidet med å ivareta advokatenes omdømme. Det er heller ikke uavhengig nok fra staten, noe som er prinsipielt uheldig og bryter mot internasjonale anbefalinger.

Etter ønske fra medlemmene har Advokatforeningen derfor lenge jobbet for å få en helhetlig og sammenhengende advokatlov.

Prosessen

Våren 2011 fikk vi vite at Justisdepartementet ønsket å nedsette et lovutvalg, og arbeidet i foreningen skjøt fart for alvor. Loven var tema på kretsledermøtet senere samme år, og kretsstyrene fikk tilsendt et diskusjonsnotat med invitasjon til å komme med innspill. Så fulgte høringer i kretsene, der mange har gjort et grundig arbeid og levert sine innspill til sekretariatet. Advokatlov har selvsagt også vært tema i en rekke møter i hovedstyret, i representantskapet, i senere kretsledermøter med mer. Flere av våre årstaler har også tatt opp behovet for, og ønsker til innholdet i, en advokatlov.

For snart 6 år siden kom NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet – lov om advokater og andre som yter rettslig bistand. Deler av innholdet var meget bra etter Advokatforeningens syn, annet var mer utfordrende, og den politiske prosessen intensiverte seg ytterligere.

Både før og etter NOU 2015:3 har foreningen hatt et tett og godt samarbeid med stortingspolitikere, departementet og de ulike regjeringene. En lang rekke av våre tillitsvalgte har nedlagt mye arbeid og gitt uvurderlige bidrag.

Resultatet

Departementet tar sikte på å legge frem forslag om ny advokatlov våren 2021. Her vil det være samlede regler for hvilke krav som stilles til utøvelse av advokatgjerningen, og hvilket rammeverk som gjelder for drift av advokatvirksomhet. Disiplinærsystemet vil få færre organer og en mer effektiv organisering, og sikres uavhengighet fra staten. Taushetsplikten vil bli lovfestet, slik at det materielle innholdet fremstår tydeligere. Gjennom en lovfesting blir den også bedre beskyttet mot eventuelle politisk urolige tider.

Den nye loven vil gjøre det enklere å orientere seg om hvilke regler og krav advokater må etterleve, enklere å ivareta advokatenes omdømme, og enklere å se advokatens verdi og rolle i rettsstaten og i samfunnet.

Vi kan ikke forvente at alle innspill og argumenter Advokatforeningen har overbragt gjennom denne lange prosessen, skal være hensyntatt. Samtidig; mye tyder på et lovforslag som vi i all hovedsak kan være godt fornøyd med.

Vi ser også med glede på den omfattende politiske prosess som har vært rammene rundt arbeidet frem mot lovforslaget. Advokaters samfunnsrolle er ikke det myndighetene pleier å være mest opptatt av. Arbeidet med advokatlov har gitt flere år hvor byråkrater og politikere har måttet sette seg grundig inn i advokatrollen – noe som har gitt en økt innsikt i advokatens plass i rettsstaten. Vi vil takke for det engasjement de har utvist, og ser frem mot et fortsatt godt samarbeid frem til advokatloven er endelig vedtatt.