Internadvokatene i advokatloven

Spørsmålet om internadvokatenes fremtid ble aktualisert sommeren 2019, da Skatterådgiverutvalget i sin utredning tok til orde for at internadvokater ikke burde være underlagt sterk taushetsplikt.

Skatterådgiverutvalget skisserte i NOU 2019: 15 ulike måter å fjerne internadvokaters taushetsplikt på. En av løsningene var at internadvokatenes rådgivning overfor arbeidsgiver ikke skulle anses som advokatvirksomhet – med den konsekvens at ordningen med internadvokater ville bli avskaffet.

Helt siden Advokatlovutvalget arbeidet med sin utredning til ny advokatlov, har Advokatforeningen tatt til orde for at internadvokatordningen må bevares. Internadvokatene spiller en viktig rolle i norsk næringsliv og i offentlig forvaltning. Samtidig har foreningen tatt til orde for at internadvokatenes uavhengighet bør tydeliggjøres i lovgivningen, hvilket Advokatlovutvalget også foreslo i sin utredning i 2015.

Advokatforeningen støtter hovedlinjene i Advokatlovutvalgets forslag til regler om internadvokater. Forslaget inneholder blant annet regler om hvem internadvokater kan gi råd til, hvordan de skal innplasseres i virksomheten, og en regel om at ingen andre enn overordnet advokat kan instruere en internadvokat om den faglige utførelsen av arbeidet.

I tiden etter at Skatterådgiverutvalgets utredning kom, har foreningen, gjennom vårt utvalg for internadvokater, hatt møter med Finansdepartementet og Justisdepartementet om saken. I høringsrunden delte tunge næringslivsaktører Advokatforeningens syn på utvalgets forslag. Equinor, DNB, Norsk Hydro, Telenor, Yara, Statkraft, NHO, Finans Norge og Norsk Industri Olje & Gass var blant disse.