Advokatlov

 1. Er advokaters taushetsplikt et problem?

  Erik Keiserud spør i en kronikk i Aftenposten i dag om det virkelig er nødvendig med et nytt ekspertutvalg som skal vurdere advokaters taushetsplikt, denne gang i forbindelse med skatteområdet.

 2. Advokatlov: Høringsuttalelsen er levert

  Advokatforeningens representantskap behandlet på sitt møte 13. november flere sentrale spørsmål knyttet til lovforslaget om advokatlov. Da representantskapet behandlet saken ble det tatt stilling både til spørsmålet om hvem som skal kunne gi rettsråd, og om hvem som skal kunne opptre som prosessfullmektiger i rettssaker. Også lovutvalgets nye forslag om vilkår for å få advokatbevilling var blant temaene som ble behandlet.

 3. Advokatlov i media

  Nedenfor har vi samlet noen lenker til en del av nyhetsoppslagene som har vært om forslaget til advokatlov den siste tiden.

 4. Representantskapet har behandlet forslaget til ny advokatlov

  Torsdag 19. mars avga Advokatlovutvalget sin innstilling om ny advokatlov (NOU 2015:3). Etter en foreløpig behandling av forslaget onsdag 25.3.2015, fattet Advokatforeningens representantskap følgende vedtak:

 5. Forslaget til ny advokatlov har kommet

  Torsdag 19. mars avga Advokatlovutvalget sin innstilling om ny advokatlov (NOU 2015:3). Forslaget er omfattende og inneholder en rekke bestemmelser som fastsetter rammene for rettslig bistand fra advokater og andre.

 6. Utredning om «Advokatsamfunnet» og forholdet til EMK

  Advokatlovutvalget har i et foreløpig lovutkast fra juli 2014 foreslått at det skal opprettes et «Advokatsamfunn» med pliktig medlemskap for alle advokater. I utkastet er det inntatt at «Advokatsamfunnet» ikke kan drive rettspolitisk virksomhet.

 7. Advokatforeningens notater til Advokatlovutvalget

  I januar 2013 ble det nedsatt et lovutvalg som skal foreta en bred gjennomgang av advokatregelverket og vurdere behovet for en egen advokatlov.