Tilsyns- og disiplinærsystemet

Tilsyns- og disiplinærsystemet må forenkles og effektiviseres, mener Advokatforeningen.

I forslaget til advokatlov vil det ligge en løsning for tilsyns- og disiplinærsystemet. Forslaget vil ikke følge opp Advokatlovutvalgets utredning, da det tidlig ble klart at deres forslag om å opprette et advokatsamfunn etter modell blant annet fra våre naboland, ikke ville få den nødvendige oppslutning.

Advokatforeningen har bidratt i den utredningen som Justisdepartementet har arbeidet med siden, og det ligger nå an til at de offentlige nemndene Disiplinærnemnden og Advokatbevillingsnemnden slås sammen til ett organ; Advokatnemnda.

Systemet vil dermed bli vesentlig forenklet. Dugnadsinnsatsen til våre tillitsvalgte i Advokatforeningens disiplinærutvalg blir samtidig skrevet ut av loven. De kostnadsmessige konsekvensene av dette er negative for advokatene, som finansierer tilsyns- og disiplinærsystemet gjennom bidragsbetaling. Advokatforeningen har forventninger om at regjeringens forslag til regler om innretning av organene, saksbehandlingsregler og lignende, derfor vil legge opp til et strømlinjeformet og kostnadseffektivt system.

Et viktig grep vil være å legge sekretariatsfunksjonen for Advokatnemnda, til Advokatforeningen. Vi er sekretariat for Disiplinærnemnden i dag, så her finnes det allerede et etablert fagmiljø. Porteføljen til Advokatnemnda vil for øvrig i stor grad være den samme som den Disiplinærnemnden har i dag. Vi mener det er viktig å unngå opprettelse av et nytt fagmiljø, med opplæring av ansatte, leie av lokaler mm. Vi mener dette vil koste for mye.