Advokatbevilling i advokatloven

Hvilke vilkår skal gjelde for å få advokatbevilling? Spørsmålet behandles i advokatloven.

Disse vilkårene er viktige i flere sammenhenger. For det første har de betydning for kvaliteten på advokattjenestene. Publikum må sikres at den som kaller seg advokat, er i stand til å levere gode tjenester. For det andre har temaet en praktisk side.  Vilkårene bør ikke legge unødvendige byrder på advokatbransjen.

Dette er hovedforskjellene mellom Advokatlovutvalgets forslag, og dagens vilkår: Prosedyrekravet foreslås fjernes, advokatkurset erstattes av en advokatutdanning tilsvarende minimum 30 studiepoeng, kravet til praksistid utvides fra to til tre år, og all juridisk virksomhet skal telle som praksistid (dagens hovedregel er som kjent at praksisen må relatere seg til virksomhet som advokatfullmektig).

I tråd med representantskapets vedtak har Advokatforeningen arbeidet for å droppe Advokatlovutvalgets forslag om å innføre et semesterstudium som erstatning for dagens ordning med erfaring som advokatfullmektig, prosedyrekrav og advokatkurs.

Vi mener den foreslåtte ordningen vil bli byrdefull for bransjen. Vi mener også at den beste advokatopplæringen fås gjennom praktisk advokatarbeid, under tilsyn fra en prinsipal. Arbeid som advokatfullmektig bør være det grunnleggende elementet i det generelle praksiskravet, og det bør fortsatt gjelde et krav om praktisk domstolsarbeid. Advokatforeningen mener at opplæringen som gis i advokatkurset gjerne kan styrkes og utvides, men at vilkårene ellers i hovedsak bør bevares slik de er i dag.