Artikler i forbindelse med koronautbruddet 2020

 1. Våre koronauttalelser blir hørt

  Med høringsfrister ned mot 24 timer er det utarbeidet og levert en lang rekke høringsuttalelser, der våre dyktige tillitsvalgte har bragt sin ekspertise inn i lovgivningsprosessene.

 2. Kompensasjonsordning for tapt inntekt for selvstendig næringsdrivende videreføres ut 2020

  Kompensasjonsordningen for tapt inntekt for selvstendig næringsdrivende er en midlertidig ordning som er opprettet som følge av koronasituasjonen. Kompensasjonsordningen er besluttet videreført ut 2020.

 3. Karantene-forslag må sendes tilbake

  Regjeringen har fremmet forslag om endringer i smittevernloven som skal gi et klart hjemmelsgrunnlag for å kunne pålegge isolering og begrensninger i bevegelsesfriheten. Advokatforeningen mener at forslaget må få en fullstendig ny gjennomgang

 4. Midlertidige regler for deg som er advokat

  På grunn av korona-pandemien er det vedtatt en rekke midlertidige lover. Flere av reglene var tidligere å finne i forskrifter gitt med hjemmel i koronaloven, som nå er opphevet. Her er en oversikt over lovene som er særlig relevante for advokater

 5. Midlertidige prosessregler: Advokatforeningen med innspill til Stortinget

  Stortinget behandler nå Prop. 94 L (2019–2020) Midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket. Advokatforeningen har kommet med innspill på to punkter.

 6. Koronakrisen og hvitvasking

  Enheten for finansiell etterretning (EFE) ved ØKOKRIM ber rapporteringspliktige være ekstra årvåkne for nye indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering i forbindelse med koronakrisen.

 7. Søknadsordning på plass - Kompensasjon for tapt inntekt for selvstendig næringsdrivende

  Kompensasjonsordningen for tapt inntekt for selvstendig næringsdrivende er en midlertidig ordning som er opprettet som følge av koronasituasjonen. NAV har nå fått på plass en elektronisk ordning for søknad om kompensasjon.

 8. Meddommerne kan ikke ofres som smitteverntiltak

  Advokatforeningen mener at Domstolsadministrasjonens smittevernveileder gjør det fullt ut mulig å gjennomføre straffesaker etter gjeldende prosesslovgivning – med meddommere.

 9. Permitteringstid vil ikke bli godskrevet som praksistid for advokatfullmektiger

  Tilsynsrådet skal tilskrives og informeres ved permittering av advokatfullmektiger.

 10. Gjennomslag i koronaloven

  Etter innspill fra Advokatforeningen har Stortinget endret koronaloven slik at det fremgår at forskriftene som gis ikke kan «begrense grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper eller domstolenes uavhengighet».

 1. 1
 2. 2
 3. 3

Neste