Meddommerne kan ikke ofres som smitteverntiltak

Advokatforeningen mener at Domstolsadministrasjonens smittevernveileder gjør det fullt ut mulig å gjennomføre straffesaker etter gjeldende prosesslovgivning – med meddommere.

Les mer

Nasjonal veileder for smittetrygge rettsmøter klar

Domstolsadministrasjonen har i samarbeid med Folkehelseinstituttet utarbeidet veilederen.

Les mer

Arbeidet med nasjonal veileder for smittetrygge rettsmøter er snart avsluttet.

Vi har fått gode innspill fra våre medlemmer i arbeidet med å gi tilbakemelding til Domstoladministrasjonens arbeid med veileder for smttetrygge rettsmøter.

Les mer

Har du erfaringer med korona-rettsmøter?

Nå utarbeides nasjonal veileder for smittetrygge rettsmøter. Advokatforeningen behøver dine innspill og erfaringer.

Les mer

Rett til offentlig salær ved avlyste rettsmøter

Korona-epidemien har ført til at landets domstoler har avlyst eller utsatt en rekke saker. Det medfører et inntektsbortfall som advokatene skal ha dekket.

Les mer

Sivile saker for retten

Det er satt inn ekstraordinære tiltak for å bekjempe spredning av koronaviruset. Advokat Christian Reusch, leder av lovutvalget for sivilprosess og voldgift har utarbeidet og oppdatert denne veilederen for noen forhold som advokater særlig bør være...

Les mer

Forenklingsforskriften for justissektoren – forarbeider

Den midlertidige forskriften om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren trådde i kraft 27. mars. Her finner du forarbeidene til forskriften.

Les mer

Informasjon fra domstolene

Vi har samlet informasjonen vi har fått fra de lokale domstolene i en artikkel. Denne oppdateres fortløpende.

Les mer

Koronatiltak i fylkesnemndene

Det er gitt midlertidige regler for barnevernet og fylkesnemndene under koronautbruddet. Reglene inneholder hjemmel for å beslutte fjernmøte, fjernavhør og en utvidet adgang til kombinasjon av skriftlig og muntlig behandling.

Les mer

Slik kommer man seg inn i domstolenes videomøterom

Fjernmøte med domstolene blir mer og mer vanlig, spesielt i disse tider. Her får du en oversikt over hvordan det fungerer.

Les mer