Forslag til endringer i burettslagslova, bustadbyggjelagslova og eierseksjonsloven

Lovforslaget inneholder to endringer for alle tre boligselskapsformer; en midlertid utsatt frist for avholdelse av årsmøter i 2020, og et permanent forslag om mer teknologinøytral lovgivning. Advokatforeningens oppfatning er at ingen av de to forslagen...

Les mer

Midlertidige prosessregler: Advokatforeningen med innspill til Stortinget

Stortinget behandler nå Prop. 94 L (2019–2020) Midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket. Advokatforeningen har kommet med innspill på to punkter.

Les mer

Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen

Advokatforeningen har ingen vesentlige merknader til forslaget til midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen som i stor utstrekning viderefører dagens forskrifter vedtatt 27. mars 2020.

Les mer

Midlertidige endringer i utlendingsloven - fjernmøte i Utlendingsnemnda mv. for å begrense spredningen av Covid-19

Advokatforeningen støtter forslaget om tilrettelegge for at nemndmøter i Utlendingsnemnda kan gjennomføres som fjernmøter, men har betenkeligheter blant annet når det gjelder bruk av større grad av skriftlig behandling.

Les mer

Forslag til midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Koronareglene er ment å være midlertidige, og denne midlertidigheten må sikres gjennom formelle rammer. Derfor støttes forslaget om å innta en slik bestemmelse i § 8 annet ledd.

Les mer

Midlertidige endringer i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe konsekvenser av covid-19)

Advokatforeningen har forståelse for at det er behov for lovreglene som materielt viderefører reglene i midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 462 om endringer i helselovgivningen for å avhjelpe konsekvenser under utbruddet av Covid-19.

Les mer

Forslag til midlertidige endringer i plan- og bygningsloven for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19

Det har ikke vært mulig å gjennomføre en normal lovbehandling av hensyn til den begrensede tiden som har vært til rådighet. Departementet har tilpasset prosessen ved å involvere bl.a. Advokatforeningen i en mer åpen medvirkningsprosess enn det som har...

Les mer

Gjennomslag i koronaloven

Etter innspill fra Advokatforeningen har Stortinget endret koronaloven slik at det fremgår at forskriftene som gis ikke kan «begrense grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper eller domstolenes uavhengighet».

Les mer

Forskrift om effektiviseringstiltak for Arbeids- og velferdsetaten

Høringen gjelder forskrift som regulerer effektiviseringstiltak for NAV grunnet Covid-19, og gir midlertidig rettslig grunnlag til viderebehandling av personopplysninger til analyse, bruk av personopplysninger ved utvikling og test av IT-systemer,...

Les mer

Nedsettelse av inndrivingskostnader (inkassogebyrer og -salærer mv.)

Det er foreslått ny inkassolov og nytt gebyrsystem for utenrettslig inndriving. Advokatforeningen er i hovedsak positiv til forslagene, men mener det er uheldig å fjerne advokaters mulighet til å drive fremmedinkasso.

Les mer

Høring - Forslag til endringer i bortvisningsforskriften

Advokatforeningen kan i det store og det hele støtte forslaget, men mener likevel at unntakene bør utvides noe for å ivareta Norges internasjonale forpliktelser, og peker da spesielt på saker som gjelder barns gjenforening med sine foreldre. Les mer om...

Les mer

Midlertidig lov om endringer i plan- og bygningsloven i forbindelse med Covid-19

Advokatforeningen mener det bør utarbeides en lovbestemmelse som gir mulighet for tidsbegrensede unntak fra deler av plan- og bygningsloven, istedenfor at det fastsettes en forskriftshjemmel. Dette vil være i tråd med Stortingets signaler om at de...

Les mer

Forslag til midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid – 19

Advokatforeningen er positiv til at departementet fremmer forslag til midlertidige bestemmelser for behandling av saker i Fylkesnemnda, men mener at frister for å fremme begjæring i saker med akuttvedtak ikke bør endres.

Les mer

Forslag til midlertidig forskrift om straffegjennomføring i medhold av koronaloven

Advokatforeningen er bekymret for at den brede, diskresjonære adgangen til å nekte innsatte besøk, faktisk sett vil føre til økt isolasjon og økte isolasjonsskader i fangebefolkningen.

Les mer

Forslag til forskrift om unntak fra konkurranseloven som følge av utbrudd av Covid-19

Advokatforeningen mener lovforslaget reiser flere problemstillinger som vi har kritiske innspill til.

Les mer

Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven ved rekvisisjon av fast eiendom etter helseberedskapsloven og sivilbeskyttelsesloven

Advokatforeningen finner å kunne støtte forslaget, riktignok med sterk anbefaling om at det inntas visse bestemmelser i forskriften.

Les mer

Midlertidig forskrift om unntak fra tinglysingsloven

Foreslått forskrift går ut på å åpne for å stenge for mottak og registrering av dokumenter til tinglysing. Advokatforeningen mener tinglysing er en så viktig samfunnsfunksjon at stenging så langt som mulig bør unngås, og det bør derfor tas alternative...

Les mer

Advokatforeningens innspill til Stortinget om koronaloven

Advokatforeningen har etter forespørsel fra Stortinget sendt inn merknader til regjeringens forslag til koronalov.

Les mer

Midlertidige regler i selskapsretten – fysisk møte

Det er foreslått midlertidige regler om unntak fra reglene om fysisk møte i blant annet aksjeloven og selskapsloven. Forslaget ble sendt ut på høring fra Næringsdepartementet 23. mars med frist dagen etter.

Les mer

Ny høring om koronaloven: Advokatforeningen vil ha avgrensning av virkeområdet

Justisdepartementet foreslår å forlenge virketiden til koronaloven. Samtidig har departementet bedt om synspunkter på lovens anvendelsesområde. Advokatforeningen mener at det bør fastsettes grenser for hva koronaforskriftene kan gå ut på.

Les mer

Midlertidige regler innenfor justissektoren

Justisdepartementet sendte 24. mars et forslag til midlertidige regler om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren på høring.

Les mer