Endring i kvalitetsforskriften - Forslag om hjemmel til å gi dispensasjon til kravene i kvalitetsforskriften i ekstraordinære situasjoner

Sendt: 27.11.2015

Adressat: Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartemetet

Vi viser til departementets høringsbrev av 13.11.2015 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for velferdsrett. Lovutvalget består av Ola Viken (leder), Thorgeir Hole, Gro Sandvold, Monica Solberg-Leinebø og Marianne Klungland Bahus.

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse:

Advokatforeningen ser behovet for å gjøre unntak fra konkrete krav i ekstraordinære situasjoner, men de grunnleggende kravene i forskriftens § 2, samt regelen om medisinsk tilsyn i § 7 bør det ikke gjøres unntak fra. Vi registrerer at det foreslås en regel om generell forsvarlighet i tilknytning til den foreslåtte unntaksbestemmelsen i § 14, men denne er uklar (hva er "tiltak" i denne sammenheng), og vi mener at det uansett bør presiseres at §§ 2 og 7 gjelder. Advokatforeningen foreslår i stedet følgende ny § 14:

«Departementet kan i ekstraordinære situasjoner gjøre unntak fra kravene i denne forskriften. Det kan ikke gjøres unntak fra §§ 2 og 7. Selv om det er truffet avgjørelse om unntak, skal virksomheten være forsvarlig sett hen til den situasjon som foreligger».

Vennlig hilsen

Erik Keiserud          Merete Smith
leder                       generalsekretær