Endringer i diverse forskrifter etter skipssikkerhetsloven

Sendt: 21.11.2017

Adressat: Sjøfartsdirektoratet

1. Innledning

Vi viser til høringsbrev av 18.8.2017 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring. Lovutvalget består av Geir Gustavsson (leder), Henrik Hagberg, Anders Svinø, Mats Erik Sæther og Amund Bjøranger Tørum.

2. Bemerkninger

Henvisningene til klasseinstitusjonene bør være konsistente. Det er foreslått å bruke uttrykket «anerkjent klasseselskap» og ikke «anerkjent klasseinstitusjon» i endring IX. Forskriftsbestemmelsene som ellers endres definerer og bruker uttrykket «anerkjent klasseinstitusjon».

Opplistingen av anerkjente klasseinstitusjoner er ikke lik i alle de foreslåtte endringene, se endringer XIV og XII. Ikke alle selskaper oppføres med selskapsform som for eksempel DNV GL i XIV og DNV GL AS i XII. Det bør være konsistent.

Advokatforeningen har for øvrig ingen bemerkninger

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort            Merete Smith
leder                               generalsekretær