Forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven og -forskriften (forenklinger mv.)

Sendt: 25.04.2017

Adressat: Finansdepartementet

1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 10.3.2017 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for eiendomsmegling. Lovutvalget består av Paul Henning Fjeldheim (leder), Karoline Winnæss, Øyvind Dahle, Lena Drønnesund, Jarbjørg Grøtte.

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse:

2. Kommentarer til de enkelte forslagene

2.1 Generelt

Advokatforeningen støtter Finanstilsynets forslag når det gjelder pkt. 2.2 Melding om skifte av foretakets ledelse, pkt. 2.3 Bruk av elektronisk kommunikasjon og elektroniske medier, pkt. 2.5 Meglerens skriftlige oppgave, og pkt. 2.6 Renter på klientkonto, og har ingen kommentarer til disse.

2.2 Forslagets pkt. 2.1 Filialetablering ved melding

Advokatforeningen støtter forslaget om endringer når det gjelder filialetablering. Forslaget til endring i emgll. § 8-2 innehar en henvisning til «§ 2-9 annet ledd annet punktum» (egnethetskravet). Dette bør endres til «§ 2-9 annet ledd tredje punktum» slik at bestemmelsen reflekterer at det for fagansvarlig både er et egnethetskrav og et kompetansekrav.

2.3 Forslagets pkt. 2.4 Forenkling av tittelbruk

Advokatforeningen støtter forslaget om at tittelen eiendomsmegler skal kunne benyttes av alle som har rett til å utøve eiendomsmegling. Dagens ordning hvor jurister med tillatelse etter emgll. § 4-3, advokater og personer med tillatelse etter forskrift 23. november 2007 («overgangsmeglere») kan benytte tittelen megler, mens kun de med bachelor i eiendomsmegling kan benytte tittelen eiendomsmegler, reflekterer ikke de nevnte gruppenes kompetanse. Overgangsmeglerne har kun krav til 30 studiepoeng i høyskolesystemet, mens jurister/advokater har master i rettsvitenskap (tilsvarende 300 studiepoeng). Selve tittelen megler gir således ingen informasjon om personens utdanning eller omfanget av denne.

Dagens regelverk innebærer at både de med master i rettsvitenskap og de med bachelor i eiendomsmegling kan benytte tittelen eiendomsmeglerfullmektig mens disse arbeider i et eiendomsmeglingsforetak som fullmektig. Når praksistiden er fullført vil tittelen for personen med master være megler – tilsvarende for en overgangsmegler. For vedkommende med bachelor vil tittelen være eiendomsmegler. Regelverket for bruk av eiendomsmegler i tittelen er således verken konsekvent eller logisk.

Alle de fire nevnte gruppene kan utøve eiendomsmegling, og det fremstår kunstig at de derved ikke kan benytte samme tittel.

Advokatforeningen støtter Finanstilsynets forslag «Alternativ 1» som innebærer at emgll. § 4-5 første ledd skal lyde:

Tittelen «eiendomsmegler» kan bare benyttes av personer som har eiendomsmeglerbrev, jf. § 4-2, jurister med tillatelse etter § 4-3, advokater som har rett til å drive eiendomsmegling, og personer med tillatelse etter forskrift 23. november 2007 nr. 1282 § 5.

Når det gjelder advokaters bruk av tittelen eiendomsmegler, mener Advokatforeningen det bør presiseres at tittelen er forbeholdt de advokater som faktisk utøver eiendomsmegling. Dette kan f.eks. løses ved at «advokater som har rett til å drive eiendomsmegling» erstattes med «advokater som er ansatt i et eiendomsmeglingsforetak eller driver eiendomsmegling i medhold av norsk advokatbevilling, jf. § 2-1 (1)».

2.4 Forslagets pkt. 2.7 Oppgjørsoppstillinger

Advokatforeningen mener dagens ordning bør videreføres da ulempene ved endringen synes større enn gevinsten. Det er ikke tinglysingsplikt, og den foreslåtte endring om at oppgjørsoppstilling skal sendes kjøper «straks kostnader til rettsvern er betalt» medfører uklarheter der kjøper har avtalt såkalt «åpent skjøte» / at handelen ikke skal tinglyses. Her vil kostnadene til rettsvern ikke bli betalt av den eiendomsmegleren som har forestått handelen, og det oppstår uklarhet om eiendomsmeglerens plikt til å sende oppgjørsoppstilling. Vi kan ikke se at dagens ordning har noen vesentlige svakheter, og det vises også til at Finanstilsynet har klargjort praksis gjennom rundskriv 7/2014.

3. Avslutning

Advokatforeningen stiller seg i all hovedsak bak Finanstilsynets forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven og – forskriften, med enkelte forslag til presiseringer når det gjelder tittelbruk samt filialetablering.

Advokatforeningen støtter ikke forslaget om endringer når det gjelder oppgjørsoppstillinger.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort        Merete Smith
leder                           generalsekretær