Utkast til forskrift om elektronisk kommunikasjon ved tinglysing av salgspant og leasing av motorvogn

Sendt: 10.04.2017

Adressat: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Vi viser til høringsbrev av 2.3.2017 vedrørende ovennevnte høring.

Saken er forelagt lovutvalget for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring og lovutvalget for IKT og personvern.

Advokatforeningen har ingen merknader til forslaget.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort       Merete Smith
leder                          generalsekretær