Endringer i Sjøfartsdirektoratets gebyrforskrift

Sendt: 11.08.2017

Adressat: Sjøfartsdirektoratet

Vi viser til høringsbrev av 28.6.2017 vedrørende ovennevnte høring.

Saken er forelagt lovutvalget for samferdsel, og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring og lovutvalget for avgiftsrett.

Advokatforeningen har ingen merknader til forslaget.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort            Merete Smith
leder                               generalsekretær