Endringer i utlendingsloven - fortsatt opphold ved mishandling i samlivsforholdet

Sendt: 24.08.2017

Adressat: Justis- og beredskaspdepartementet

1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 23.5.2017 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for asyl- og utlendingsrett og bistandsadvokatutvalget. Lovutvalget for asyl- og utlendningsrett består av Bente Mostad Tjugum (leder), Jan M. Birkeland, Sigrid Broch, Runa Nordahl Hæreid, Zulifqar Munir og Christel Reksten. Bistandsadvokatutvalget hadde ingen merknader.

2. Sakens bakgrunn

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å utvide bestemmelsen i utlendingsloven § 53 første ledd bokstav b om fortsatt opphold etter samlivsbrudd til utlending som har blitt mishandlet i samlivsforholdet, slik at også mishandling utført av andre medlemmer i husstanden enn søkerens ektefelle eller samboer vil kunne omfattes.

Lovforslaget springer ut av Regjeringens handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse for perioden 2017–2020, tiltak 5: «Utvide bestemmelsen om mishandling til å omfatte storfamilie». Bakgrunnen for tiltaket er at utlendingsforvaltningens erfaringer i mishandlingssaker hvor det viser seg at søker har vært utsatt for mishandling fra svigerfamilie eller andre medlemmer av husstanden i en storfamilie. Disse personene omfattes ikke av utlendingsloven § 53 første ledd bokstav b per i dag.

Kommentarer til lovendringen

Advokatforeningen er positiv til den foreslåtte lovendringen om å utvide anvendelsesområdet for mishandlingsbestemmelsen. Advokatforeningen er videre enig med departementet i at avgrensningen til «samlivsforholdet» slik bestemmelsen lyder i dag vil kunne ha uheldige konsekvenser for en liten og svært sårbar gruppe.

Advokatforeningen er også positiv til at mishandling begått av andre enn livsledsager gjennom lovendringen vil gi et rettskrav på opphold og ikke være henvist til en skjønnsmessig § 38 vurdering slik som i dag.

Når det gjelder foreslåtte personkrets «andre medlemmer av samme husstand» så uttaler departementet at det her menes personer som bor på samme sted som utlendingen. Bestemmelsen foreslås også å omfatte personer som bor i hver sin del av en generasjonsbolig, en flermannsbolig mv. Personkretsen vil typisk omfatte storfamilien, men kan også omfatte personer som ikke anses som familie.

Advokatforeningen er i utgangspunktet positiv til at personkretsen gjøres vid. Imidlertid mener Advokatforeningen at slik personkretsen her er beskrevet så fremstår den som uklar og det antas at den vil føre til mange tolkningsspørsmål.

Beviskravet er foreslått å være tilsvarende slik det er i dag, altså ikke et krav om sannsynlighetsovervekt. Advokatforeningen stiller seg bak dette.

Departementet har vurdert om det bør være et krav om at livsledsager har forholdt seg passiv til mishandlingen/ikke har villet flyttet ut av storfamilien med søkeren, men kommet frem til at et slikt krav ikke bør oppstilles. Advokatforeningen er enig med departementet i dette.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort            Merete Smith
leder                              generalsekretær