Forslag til lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen

Sendt: 10.08.2017

Adressat: Olje- og energidepartementet

1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 9.5.2017 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for klima- miljørett og lovutvalget for energi, vannkraft, olje og gass. Lovutvalget består av klima- og miljørett består av Arne Oftedal (leder), Morten H. Berger, Magnus Dæhlin, Aksel Erik Hillestad, Runa Opdal Kerr, Halfdan Mellbye og Andreas Pihlstrøm. Lovutvalget for energirett, vannkraft olje og gass hadde ingen merknader.

2. Kommentarer

Advokatforeningen stiller seg i stor grad bak forslaget. Lovutkastet er i stor grad inspirert av reguleringen av petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen. Dette er naturlig ettersom det også her er snakk om forvaltning av ikke-fornybare naturressurser til havs.Prosjektene vil mest sannsynlig være mindre omfattende og potensiell avkastning for både industrielle aktører og den norske stat vil mest sannsynlig være mindre. Fra et miljøsynspunkt vil potensialet for storulykkerisiko og omfang av miljøkonsekvenser trolig være mindre enn i petroleumsvirksomheten. Dette vil kunne påvirke de krav som oppstilles mht. vern av miljøet. Advokatforeningen har imidlertid i det følgende noen få kommentarer til utkastet og høringsnotatet:

Kommentarer til høringsnotatets pkt. 4.5

Det er i høringsnotatet (i pkt 4.5) uttalt at mineralvirksomhet må skje innenfor miljø- og sikkerhetsmessige forsvarlige rammer. Virksomheten på havbunnen vil kunne ha til dels stor innvirkning på sårbare økosystemer. Selv om det ikke vil være samme storutslippspotensiale som i petroleumsvirksomheten, vil andre sider av virksomheten ha store likheter og utfordringer. Deponering av kaks/ slam/avfall vil potensielt kunne forstyrre eller ødelegge lokal fauna, habitater og økosystemer, kjemikalier (for eksempel i boreslam eller smøremidler) samt utløsning av stoffer som kommer fra mineralene selv og uttaket av disse kan medføre tilsvarende ødeleggelser. Det legges opp til et system der det gis forurensningstillatelser iht. forurensingslovens § 11 for slik rutinemessig forurensing. I likhet med petroleumsvirksomheten bør det settes vilkår om bruk av best tilgjengelig teknologi og bruk av minst mulig forurensende stoffer (nullutslipp), samt krav om ilandbringelse av forurenset masse (kaks/avfall). Slike prinsipper vil kunne utbroderes i eventuelle fremtidige miljø- og sikkerhetsforskrifter for næringen.

Kommentarer til høringsnotatets pkt. 9.16

Pkt. 9.16 i høringsnotatet beskriver avfall fra mineralvirksomhet og forholdet til OSPAR- konvensjonen og dens generelle forbud mot dumping av avfall. Det uttales at forholdet "vil avklares nærmere". Tildeling av utvinningstillatelser kan ligge et stykke frem i tid, men Advokatforeningen mener at en eventuell konflikt mellom tillatelse til å dumpe/ injisere avfall fra mineralvirksomhet og dumpingforbudet i konvensjonen bør avklares før man evt. tildeler utvinningstillatelser for mineralvirksomhet etter utkastets § 4-1 og uansett i god tid før godkjennelse av plan for utvinning av mineralforekomster etter utkastets § 4-4.

Kommentarer til lovutkastets kapittel 5 – Avslutning av virksomheten.

Det er på det nåværende tidspunkt usikkert hvilket behov det vil være for faste innretninger i forbindelse med mineralvirksomhet til havs. Det kan imidlertid ikke utelukkes at både bunnfaste innretninger, undervannsinnretninger og flytende innretninger kan bli aktuelt. Dessuten kan det være snakk om forskjellige tiltak for å gjenopprette bunnforhold etter endt aktivitet.

For petroleumsvirksomheten er avslutningsdelen av virksomheten omfattende regulert. Kostnader ved slik virksomhet vil bl.a. kunne føres til fradrag i inntekter fra virksomhet andre steder på sokkelen mens bl.a. garantier og ansvarsregulering aktørene imellom legger til rette for at kostnadsintensive oppryddingsoperasjoner kan sikres selv etter at inntektsbringende produksjonsaktivitet har opphørt.

Det foreliggende lovutkastet legger opp til en tilsvarende regulering og gir i § 9-2 myndighetene kompetanse til å kreve sikkerhetsstillelse. Ordlyden er vid og vil kunne dekke de fleste mulige sikkerhetsordninger. Det uttrykkes spesifikt i merknadene til bestemmelsen at morselskapsgarantier vil omfattes av bestemmelsen. Såfremt morselskap etter myndighetenes vurdering er et tilfredsstillende solid selskap, kan en slik garanti være en rimeligere løsning enn forskjellige bank-garantier og lignende som kan bli økonomisk svært byrdefulle. Slike garantier har myndighetene godkjent fra økonomisk solide konsernspisser i petroleumsvirksomheten. Miljødirektoratet har imidlertid ikke akseptert denne formen for garanti for anlegg for håndtering av farlig avfall etter avfallsforskriften. For å sikre gjennomføring av avslutningsplan etter utkastets § 5-3 og at Staten ikke blir sittende igjen med kostnad og ansvar utover det som følger av folkeretten, mener Advokatforeningen at det kan være aktuelt med en nærmere utredning av også andre finansieringsløsninger, som for eksempel fondsavsetninger i produksjonsfasen.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort              Merete Smith
leder                                 generalsekretær