Gjennomføring av PRIIPs-forordningen i norsk rett

Sendt: 23.08.2017

Adressat: Finansdepartementet

1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 18.5.2017 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for forsikringsrett. Lovutvalget består av Hans Kenneth Viga-Gerhardsen (leder), Anette Cecilie Kjørrefjord Eckhoff, Frithjof Herlofsen og Sven Iver Steen. Saken er også forelagt lovutvalget for bank, finansiering og valuta og lovutvalget for børs- og verdipapirhandelsrett. De hadde ingen merknader.

2. Kommentar

Advokatforeningen har ingen kommentarer til høringsnotatet og lovforslaget fremsatt av finanstilsynet bortsett fra at Advokatforeningen støtter forslaget angitt i punkt 3 i høringsnotatet om at finansdepartementet gis hjemmel til å fastsette at hele eller deler av loven også skal gjelder for andre sammensatte og forsikringsbaserte produkter enn de som er direkte omfattet av loven, jfr. forslag til PRIIPs-loven § 5.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort         Merete Smith
leder                            generalsekretær