Ny forskrift om gradering av pleiepenger

Sendt: 17.08.2017

Adressat: Arbeids- og sosialdepartementet

1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 20.6.2017 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for velferdsrett. Lovutvalget består av Thorgeir Hole (leder), Marianne Klungland Bahus, Lars Ducaland, Ingrid Lauvås, Gro Snadvold, Liv Shelby.

2. Kommentarer

Kommentarer til Punkt 2.8 Til § 7.

Advokatforeningen mener at løsningen fremstår uheldig da et barn kan ha behov for at en av foreldrene er tilstede eksempelvis en halv dag to ganger per uke (for eksempel fordi andre avlastningstiltak kun varer en halv dag to ganger per uke), eller en dag hver uke. Dersom begge foreldre skal bidra vil de da samlet ta ut 20 % med pleiepenger. Slik løsningen i forskriften er nå må én omsorgsperson velges for å ikke miste rettigheter i nevnte situasjoner. I praksis vil det bli den omsorgspersonen som har lavest inntekt og det er ofte kvinnen. Advokatforeningen mener derfor at pleiepenger bør graderes ned til 10 % for å unngå diskriminering som en uheldig bieffekt av ordningen. For arbeidsgivere vil også mindre fravær være å foretrekke, og det er viktig for foreldre med kronisk syke barn å ha kontakt med arbeidslivet og være attraktive for arbeidsgivere. For barnet vil det også være en fordel at foreldrene deler på omsorgsoppgavene. Utover denne merknad gir Advokatforeningen sin støtte til forslaget i det vesentligste.

Saken bør etter Advokatforeningens mening sendes brukerorganisasjoner som ivaretar barn med medfødte lidelser og deres familier. Aktuelle foreninger er blant annet Foreningen for hjertesyke barn, Foreningen for barnepalliasjon med flere.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort         Merete Smith
leder                            generalsekretær