Forslag til forskrift til den nye eierseksjonsloven

Sendt: 04.12.2017

Adressat: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 16.10.2017 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for bygningsrett og reguleringsspørsmål. Lovutvalget består av Stein Ness (leder), Kurt Asbjørn Elvevoll, Reidar J.M Sverdrup, Anne Synnøve Monsen Tellefsen og Liv Zimmermann.

2. Sakens bakgrunn

Advokatforeningen er invitert til å gi uttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til ny forskrift til den nye eierseksjonsloven, lov 16. juni 2017 nr. 65, som vil tre i kraft 1. januar 2018.

Forslaget gjelder forskrift om bruk av standardisert søknad om seksjonering. Som det fremgår av § 1 i forslaget til forskrift er formålet med forskriften å sikre at søknad om seksjonering eller reseksjonering inneholder de opplysninger kommunen må ha for å kunne behandle søknaden, at kommunen får lagt riktige opplysninger inn i matrikkelen, og at tinglysingsmyndigheten får de opplysninger den trenger for å opprette grunnboksblad for hver seksjon eller registrere endringer på seksjonens grunnboksblad.

Sammen med forslaget til ny forskrift har departementet vedlagt forslag til skjema for søknad om seksjonering og skjema for søknad om reseksjonering.

3. Kommentarer til forslaget

Advokatforeningen anser standardisering av søknadene om seksjonering og reseksjonering som fordelaktig for både søkere og myndighetene.

Også etter gjeldende forskrift om bruk av blankett ved begjæring om seksjonering av fast eiendom er det krav om at begjæringen skal settes frem på standardisert blankett. Forslaget til ny forskrift er en nødvendig konsekvens av at ny eierseksjonslov inneholder noen nye vilkår sammenlignet med 1997-loven, bl.a. om at seksjonering av boligseksjoner bare tillates dersom seksjonen er godkjent som boenhet etter plan- og bygningsloven. Advokatforeningen har ingen spesielle kommentarer til de nye skjemaene.

Til forskjell fra gjeldende forskrift foreslås det ellers i ny forskrift en bestemmelse om at kommunen kan avvise å behandle en søknad som ikke er fremsatt på fastsatt skjema, og at tinglysingsmyndigheten kan nekte å tinglyse vedtaket.

I standardiserings- og forenklingsøyemed finner Advokatforeningen at det er fornuftig å innføre en mulighet for å avvise søknader som ikke fremmes på standardisert skjema.

Advokatforeningen stiller imidlertid spørsmål ved om det er hensiktsmessig at både kommunen og tinglysingsmyndigheten skal kunne avvise søknader som ikke fremmes på skjema. I praksis kan det bety at der kommunen, antagelig unntaksvis, finner grunn til å akseptere en søknad som ikke er fremsatt på skjema, så risikerer søkeren likevel at tinglysingsmyndigheten nekter å tinglyse seksjoneringsvedtaket.

Advokatforeningen mener det bør vurderes å stille som krav at søknader som ikke er fremsatt på fastsatt skjema «skal» avvises. Eventuelt, dersom det opprettholdes at slike søknader «kan» avvises, bør det vurderes om adgangen til å avvise søknader bare bør ligge til kommunen.

Dersom forslaget beholdes slik det er mener Advokatforeningen at det bør avklares i det nye rundskrivet om seksjonering som er varslet, i hvilke tilfeller avvisning kan være aktuelt og ikke aktuelt, og i hvilke tilfeller det kan være aktuelt at tinglysingsmyndigheten avviser søknaden til tross for at kommunen ikke avviste

Advokatforeningen har ikke ytterligere kommentarer til departementets forslag utover at det støttes.

4. Avslutning

Advokatforeningen finner å kunne støtte forslaget til ny forskrift til den nye eierseksjonsloven om bruk av standardisert søknad om seksjonering.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort           Merete Smith
leder                              generalsekretær