Endret beskatning av fondskonto

Sendt: 01.02.2017

Adressat: Finansdepartementet

1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 27.10.2016 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for skatterett. Lovutvalget består av Hanne Skarberg Holen (leder), Cecilie Amdahl, Andreas Bullen, Thor Leegaard, Stine Lettrem-Eliassen og Amund Noss.

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse:

2. Sakens bakgrunn

I høringsnotatet foreslås endrede regler for skattlegging av kapitalforsikringer i visse tilfeller hvor forsikringselementet er lite. Departementet foreslår at skattleggingen i tilfeller hvor mindre enn 150 % av kapitalen på kontoen utbetales ved død eller uførhet skattlegges etter regler som tilsvarer reglene for skattlegging av andelshavere i verdipapirfond.

3. Kommentarer

Advokatforeningen er positive til regler som sikrer nøytralitet i skattemessig behandling av reelt sett likeartede former for organisering av investeringer. Advokatforeningen støtter at også investeringer i aksjer gjennom kapitalforsikring skal nyte godt av skjermingsfradrag og verdsettelsesrabatt ved formuesligningen.

I finansdepartementets notat legges det opp til at alle uttak fra polisen skal skattlegges på samme måte som utdelinger fra verdipapirfond. Det er uklart om det med dette er ment at alle uttak fullt ut skal komme til beskatning, eller om det i notatet ikke har vært meningen å si noe om omfanget av skatteplikten. Notatet er nokså kortfattet på dette punktet. Etter dagens praksis anses uttak fra en kapitalforsikring delvis å skrive seg fra investert kapital og delvis fra avkastningen. Dette skiller seg fra utdelinger fra verdipapirfond, hvor utdelinger typisk foretas av fondets inntekter. Advokatforeningen bemerker i tilknytning til dette at det normalt kun er verdipapirfond som har renteinntekter som foretar utdelinger. Uttak av mer enn verdipapirfondets inntekter forutsetter normalt at andelshaver foretar en innløsning, for eksempel av deler av sin beholdning av andeler, som innebærer et gevinst- og tapsoppgjør. Endelig vil Advokatforeningen peke på at det ikke typisk foretas utdelinger til poliseholder, men hel eller delvis gjenkjøp.

Advokatforeningen ber finansdepartementet presisere det endelige forslaget slik at det ikke blir noen forskjellsbehandling på dette punktet. Etter Advokatforeningens oppfatning kan det være fornuftig å holde på dagens praksis for uttak. Alternativt bør det vurderes likebehandling med de nye reglene for aksjesparekonto, hvor intensjonen synes å være at innskutt kapital anses uttatt først.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort          Merete Smith
leder                            generalsekretær