Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Sendt: 09.02.2017

Adressat: Direktoratet for byggkvalitet

1. Innledning

Vi viser til høringsbrev av 10.11.2016 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for bygningsrett og reguleringsspørsmål. Lovutvalget består av Stein Ness (leder), Kurt Asbjørn Elvevoll, Reidar J. M Sverdrup, Anne Synnøve Monsen Tellefsen og Liv Zimmermann

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse:

2. Sakens bakgrunn

Regjeringen ønsker med sitt forslag til ny byggeteknisk forskrift (TEK17) en enklere og bedre forskrift, som kan bidra til mindre byråkrati og redusert tidsbruk for byggenæringen. Det skal bli rimeligere og enklere å bygge.

Forslagene til endringer kan plasseres i to hovedkategorier:

Forenkling, tydeliggjøring og bedre struktur

Språklige og strukturelle forbedringer og forenklinger, også i tilhørende veiledning, som ikke er en del av høringsforslaget

Fjerning, lemping og forenkling av krav

Endringer som bidrar til reduserte bygge kostnader, primært for boliger

Direktoratet for byggkvalitet har fått i oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet å sende TEK17 på høring.

3. Kommentarer til forslaget til ny forskrift

3.1 Kapittel 1. Felles bestemmelser

Advokatforeningen viser til departementets forslag, og støtter direktoratets definisjon av «rom for varig opphold» og «trinnfri». Advokatforeningen støtter for øvrig forslaget uten ytterligere merknader.

3.2 Kapittel 2. Dokumentasjon for oppfyllelse av krav

Advokatforeningen viser til direktoratets forslag, og støtter at begrepet verifikasjon gjennomgående endres til dokumentasjon. Videre støttes at matematiske avrundingsregler skal gjelde ved vurdering av avvik som kan oppstå fra prosjektering til utførelse. Advokatforeningen støtter for øvrig forslaget uten ytterligere merknader.

3.3 Kapittel 3. Dokumentasjon av produkter

Det er ikke foreslått endringer i dette kapittelet. Advokatforeningen har derfor ingen merknader.

3.4 Kapittel 4. Dokumentasjon av for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)

Det er ikke foreslått endringer i dette kapittelet. Advokatforeningen har derfor ingen merknader.

3.5 Kapittel 5. Grad av utnytting

Advokatforeningens viser til direktoratets forslag og støtter dette uten ytterligere merknader.

3.6 Kapittel 6. Beregnings- og måleregler

Advokatforeningens viser til direktoratets forslag og støtter dette uten ytterligere merknader.

3.7 Kapittel 7. Sikkerhet mot naturpåkjenninger

Advokatforeningens viser til departementets forslag og støtter tydeliggjøringen av kravet mot kvikkleireskred, og støtter for øvrig forslaget uten ytterligere merknader.

3.8 Kapittel 8. Opparbeidet uteareal

Advokatforeningens viser til direktoratets forslag og støtter dette uten ytterligere merknader.

3.9 Kapittel 9. Ytre miljø

Advokatforeningens viser til direktoratets forslag og støtter at henvisninger til annet regelverk av praktiske grunner gjennomgående flyttes fra forskriften til veiledningen. Advokatforeningen støtter for øvrig forslaget uten ytterligere merknader.

3.10 Kapittel 10. Konstruksjonssikkerhet

Det er ikke foreslått endringer i dette kapittelet. Advokatforeningen har derfor ingen merknader.

3.11 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Direktoratet ber om synspunkter på om det er behov for endring slik at frivillig installasjon av heis utløser krav om slokkeanlegg. Etter Advokatforeningen syn bør dette av kostnadsmessige hensyn ikke innføres. Advokatforeningen støtter for øvrig forslaget uten ytterligere merknader.

3.12 Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Direktoratet ber om synspunkter på å redusere kravet til tilgjengelighet for små boliger ved at 40 prosent av boenheter på inntil 50 kvadratmeter BRA (bruksareal) skal være tilgjengelige. Forslaget kan – ifølge direktoratet – gi insentiver til å bygge noen flere boliger under 50 kvadratmeter. Advokatforeningen har ingen synspunkter på dette. Advokatforeningen støtter for øvrig forslaget uten ytterligere merknader.

3.13 Kapittel 13. Inneklima og helse

Advokatforeningen foreslår at henvisningen i forskriften til NS 8715:2012 Lydforhold i bygninger flyttes til veiledningen. Det vil være i tråd med direktoratets generelle holdning, som Advokatforeningen støtter og er kommentert i kapittel 3.9 ovenfor. Advokatforeningen støtter for øvrig forslaget uten ytterligere merknader.

3.14 Kapittel 14. Energi

Det er ikke foreslått endringer i dette kapittelet. Advokatforeningen har derfor ingen merknader.

3.15 Kapittel 15. Installasjoner og anlegg

Advokatforeningens viser til direktoratets forslag og støtter dette uten ytterligere merknader.

3.16 Kapittel 16. Sikkerhetskontroll av heis

Det er ikke foreslått endringer i dette kapittelet. Advokatforeningen har derfor ingen merknader.

3.17 Kapittel 17. Ikrafttreden og overgangsbestemmelser

Advokatforeningens viser til direktoratets forslag og støtter dette uten ytterligere merknader.

3.18 Veiledningen til TEK17

Advokatforeningen er opptatt av at den kommende veiledningen til TEK17 ikke blir benyttet som selvstendig inngrepshjemmel overfor borgerne, men at veiledningen i alminnelighet vil bli tillagt relativt stor vekt ved tolkningen av bestemmelsene i forskriften, se nærmere om dette i utredning av 15. november 2013 til Kommunal- og regionaldepartementet.

4. Samlet oppsummering

Advokatforeningen er positiv til forslagene som forhåpentligvis vil medføre både forenklinger og lavere byggekostnader. Advokatforeningen kan ikke se at dette går på bekostning av rettsikkerheten for borgerne på dette området.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort       Merete Smith
leder                          generalsekretær