Forslag til ny verdipapirregisterlov (forordning om verdipapiroppgjør og verdipapirregistre) og regler om innsyn i hvem som eier obligasjoner

Sendt: 14.02.2017

Adressat: Finansdepartementet

1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 8.11.2016 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for børs- og verdipapirhandelsrett. Lovutvalget består av Tone Merete Østensen (leder), Alte Degré, Tore Mydske, Bjarne Rogdaberg og Susanne Munch Thore.

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse:

2. Om høringen

Det vises til høringsbrev fra Finansdepartementet av 8. november 2016, samt Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet, avlevert 3. november 2016, i anledning ovennevnte. Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring av verdipapiroppgjøret i Den europeiske union og om verdipapirregistre ("CSDR") forventes tatt inn i EØS-avtalen. Av hensyn til forslagets omfang kommenterer Advokatforeningen kun konkrete forslag der vi har kommentarer fra et overordnet nivå.

3. Kommentarer

3.1 Innsyn i obligasjonseierregisteret

I tråd med sitt mandat, foreslår arbeidsgruppen lovregler som gir utstedere av obligasjoner rett til å avtalefeste løpende innsynsrett i hvem som er registrert som eiere av obligasjonene. Det foreslås også å lovfeste at norske og utenlandske forvaltere skal ha plikt til å oppgi hvem som er reell eier av obligasjoner i verdipapirregisteret. Advokatforeningen har to merknader i den anledning.

For det første bør det presiseres i lovens forarbeider at det allerede eksisterer en generell avtalefrihet på dette området. Etter gjeldende rett kan den som har krav på taushet gi avkall på denne beskyttelsen dersom dette skjer i tråd med et aktivt og informert samtykke. Det at man lovfester en slik rett i enkelte praktiske situasjoner, må altså ikke tolkes som om det ikke lenger er avtalefrihet på områder som ikke er eksplisitt lovregulert.

For det andre bør departementet klargjøre i noe mer detalj hvordan innsynsretten kan gjennomføres i praksis overfor utenlandske forvaltere som står som eier av obligasjoner i et norsk verdipapirregister.

3.2 Ny verdipapirregisterlov

Avvikling

Arbeidsgruppen foreslår å videreføre gjeldende bestemmelser om at (i) frivillig avvikling krever godkjennelse av departementet og (ii) at verdipapirregistre ikke kan slås konkurs, men settes under offentlig administrasjon iht. reglene i finansforetaksloven (som gis anvendelse så langt de passer). CSDR inneholder ikke tilsvarende bestemmelser, men begge deler er etter advokatforeningens mening fornuftig for å sikre at den sentrale virksomheten i verdipapirregistre (registrering og deltakelse i verdipapiroppgjøret) kan opprettholdes inntil virksomheten kan overtas av annet foretak.

Som nevnt legges det opp til at reglene om offentlig administrasjon skal gis anvendelse "så langt de passer". Arbeidsgruppen påpeker at det hadde det vært ønskelig med større presisjon, og det er derfor åpnet for at departementet kan gi forskrift med nærmere regler. Advokatforeningen er enige i at større presisjon, og dermed forutberegnelighet, hadde vært ønskelig, og vil anbefale at departementet benytter denne forskriftshjemmelen når finansforetakslovens kapittel om offentlig administrasjon er revidert for implementering av krisehåndteringsdirektivet for banker mv. (BRRD).

Arbeidsgruppen omtaler i høringsnotatet pkt. 16.3.2 verdipapirregistres plikt til å utarbeide og framlegge beredskaps- og avviklingsplaner, jf. CSDR art. 22 nr. 2. Etter det vi kan se er det ikke i utkastet til ny verdipapirregisterlov foreslått bestemmelser som tilsvarer CSDR art. 22 nr. 2, og antar derfor dette vil reguleres i forskrift jf. forskriftshjemmelen i lovforslaget § 1-1.

Tilsyn og sanksjoner

Sanksjonsregimet med overtredelsesgebyrer er nytt og gir mulighet for svært høye overtredelsesgebyrer. Advokatforeningen mener at rammene for dette bør fremgå av loven, slik det er foreslått i relasjon til overtredelse av hvitvaskingslovgivningen i NOU 2016: 27 og verdipapirhandelloven i NOU 2017:1. Det samme gjelder momenter ved avgjørelse av om administrative tiltak skal treffes, om sanksjoner skal ilegges og ved utmåling av overtredelsesgebyr.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort         Merete Smith
leder                            generalsekretær