Delegasjon av myndighet til å ettergi sakskostnader i straffesaker og utkast til retningslinjer

Sendt: 31.01.2017

Adressat: Justis- og beredskapsdepartementet

1 Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 21. oktober 2016 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt forsvarergruppens høringsutvalg. Utvalget består av advokatene Halvard Helle (leder), Thomas Horn, René Ibsen, Knut Rognlien, Nicolai V. Skjerdal, Lorentz Stavrum, Frode Sulland og Inger Marie Sunde.

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse:

2 Kommentarer

Advokatforeningen har ikke vesentlige merknader til utkastet til retningslinjer. Det virker fornuftig å delegere slik kompetanse til Statens innkrevingssentral (SI), da det i de fleste tilfelle er snakk om mindre beløp.

Advokatforeningen kan imidlertid ikke se at det kan være nødvendig å forankre slike vurderinger i en forutgående behandling hos påtalemyndigheten. Det vil bare ta ressurser fra påtalemyndigheten, som lett vil påføre staten større utgifter enn selve kravet, samt ta fokus fra annet viktigere påtalearbeid. Som departementet fremhever i høringsbrevet, dreier dette seg om at det gis avkall på formuesverdier som staten eier, og der staten handler i kraft av sin privatrettslige kompetanse. SI har bred nok kompetanse til å kunne foreta disse vurderingene på egen hånd innenfor rammen av de retningslinjer som fastsettes.

Punkt 2.1 siste ledd foreslås derfor strøket fra retningslinjene.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort        Merete Smith
leder                           generalsekretær