Endringer i barneloven og statsborgerloven

Sendt: 23.06.2017

Adressat: Barne- og likestillingsdepartementet

1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 3.4.2017 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for familierett, arv og skifte. Lovutvalget består av Simon Ladderud Stende (leder), Roar Bårdlund, Hege Ramborg Elvebakk, Brede Gundersen, Ingelin Morken Gundersen og Andreas Poulsson. Saken har også vært forelagt lovutvalget for velferdsrett og lovutvalget for asyl- og utlendingsrett. Disse hadde ingen merknader.

2. Advokatforeningens kommentar

Advokatforeningen tiltrer departementets forslag om endring i barneloven som gir myndighetene mulighet til å be om DNA-test der farskap erklæres for barn født i utlandet. Advokatforeningen finner begrunnelse for å innføre en mulighet for slik DNA-testing hensiktsmessig for å hindre at statsborgerlovens regler om avledet og automatisk statsborgerskap etter norsk far eller mor, utnyttes. Dette synes formålstjenlig for å motvirke at det gis uriktige opplysninger om identitet og om hvem som er far til barnet.

Advokatforeningen er også enig departementets syn om at regelen vil virke preventivt og at regelen vil gi bedre symmetri med utlendingsloven og folkeregisterloven, hvor det allerede foreligger hjemmel for DNA-testing.

Etter Advokatforeningens syn vil dette også ivareta barnets beste, ettersom det er et grunnleggende behov å vite sikkert hvem som er ens foreldre.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort         Merete Smith
leder                            generalsekretær