Forslag til endringer i byggesaksforskriften

Sendt: 09.06.2017

Adressat: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 28.4.2017 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for bygningsrett og reguleringsspørsmål. Lovutvalget består av Stein Ness (leder), Kurt Asbjørn Elvevoll, Reidar J.M. Sverdrup, Anne Synnøve Monsen Tellefsen og Liv Zimmermann.

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse:

2. Sakens bakgrunn

Advokatforeningen er invitert til å gi uttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til endring av byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010 om byggesak), heretter SAK.

Departementet har igangsatt et lovarbeid for å forenkle plan- og bygningsloven med tilhørende forskriftsverk, og er bl.a. i gang med lovendringsarbeid knyttet til kapittel 31 i plan- og bygningsloven om tiltak på eksisterende byggverk. De foreslåtte endringer i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften ) av 26. mars 2010 nr. 488 (heretter SAK), anses som en innledende del av det pågående lovarbeidet.

Regjeringen har videre i Prop. 110 L (2016-2017) fremmet flere forslag om forenklinger i andre deler av plan- og bygningsloven. Enkelte av disse forslagene forutsetter mindre endringer/tilpasninger av bestemmelsene i SAK. Forslag om slike endringer i forskriften er fremmet med forbehold om Stortingets samtykke til forslagene som er presentert i Prop. 110 L (2016-2017). Advokatforeningen har tidligere uttalt seg til de endringer som er foreslått og som er inntatt i den nevnte proposisjonen.

Forslagene til endringer kan oppsummeres i tre punkter:

  • Forenkling av saksbehandlingsreglene der byggverk er påført skade etter akutte hendelser som brann, naturskade eller ulykke.
  • Endringer i SAK kap. 19 om kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger.
  • Endringer i SAK for å følge opp forslagene i Prop. 110 L (2016-2017)

De foreslåtte endringene har planlagt ikrafttredelse 1. juli 2017.

3. Kommentarer til forslaget til ENDRINGER AV SAK

Høringsuttalelsen vil følge den samme nummerering som i høringsnotatet.

3. Forslag til endring av SAK §§ 2-1, 3-1 bokstav c), 3-2 andre ledd bokstav a) og 16-1 andre ledd bokstav b) – Tidsbestemt bruksendring

Advokatforeningen har tidligere støttet forslaget om endringer av plan- og bygningsloven § 20-1 andre ledd bokstav d) i Prop. L 110 (2016-2017). Advokatforeningen viser til Kommunal- og regionaldepartementets forslag om tilhørende endringer i SAK, og støtter dette uten ytterligere merknader.

4. Forslag til ny SAK § 4-4 – Unntak for sikringstiltak etter akutte hendelser

Advokatforeningen viser til departementets forslag, og støtter forslaget om eksplisitt å unnta nødvendige sikringstiltak etter skade på eksisterende byggverk som følge av brann, naturskade, ulykke eller lignende akutt hendelse, fra søknadsplikt.

Unntaket er foreslått også å gjelde for byggverk som er gitt bevaringsstatus i plan, dog ikke for fredede byggverk der tillatelse fra særlovsmyndigheten er nødvendig. Høringsinstansene er oppfordret til særskilt å komme med innspill til dette forslaget.

Departementet ønsker at sikringstiltak på bygg med bevaringsstatus i plan skal skje etter nærmere avklaring med kommunen, herunder byantikvaren, kommunens faglig ansvarlig for kulturminnevern (kulturminnekonsulent). Advokatforeningen mener at det i disse tilfellene er naturlig med en involvering av kommunen og tilknyttede ressurspersoner på kulturminnevern gjennom en forhåndskonferanse. Dette under forutsetning av at slik forhåndskonferanse kan avholdes tilstrekkelig raskt til at bygget ikke tar ytterligere skade, jf. forslag om endringer i SAK § 7-1 første ledd bokstav a, jf. pkt 7.

5. Forslag til endring av SAK § 5-2 – Varsel til naboer og gjenboere

Advokatforeningen viser til departementets forslag, og støtter dette uten merknader.

6. Forslag om endring i SAK §§ 5-4 og 6-4 – Avledning av overvann

Forslaget er en oppfølgning av regjeringens lovforslag i Prop 110 L (2016-2017). Advokatforeningen støtter forslaget om forskriftsendringer uten ytterligere merknader.

7. Forslag om endring i SAK § 7-1 første ledd bokstav a) – Tidsfrist for å avholde forhåndskonferanse

Bestemmelsen foreslås endret ved at det tilføyes at forhåndskonferanse skal avholdes innen tre dager der eksisterende byggverk er ødelagt av brann, naturskade, ulykke e.l. Advokatforeningen støtter at det i slike tilfeller oppstilles en plikt for kommunen til å avholde forhåndskonferanse raskt. Advokatforeningen har for øvrig ingen merknader til forslaget.

8. Forslag om å oppheve SAK § 7-1 andre ledd – Tidsfrist ved søknad om rammetillatelse

Bestemmelsen foreslås opphevet, da den blir overflødig som følge av forslag til endring av pbl. § 21-7. Advokatforeningen har ingen merknader til dette.

9. Forslag om endringer i SAK § 19-3 – Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygg

Forslaget innebærer at pålegg om utbedring eller sikring kun kan gis til bygninger som er gitt bevaringsstatus i plan. Advokatforeningen støtter forslaget, og mener det er svært positivt at en slik inngrepshjemmel har forankring i plan.

4. Samlet oppsummering

Advokatforeningen er positiv til forslagene som forutsetningsvis skal medføre forenklinger i praktiseringen av regelverket og likebehandling uavhengig av behandlingskommune. Advokatforeningen mener borgernes rettssikkerhet på dette området er ivaretatt i endringsforslagene.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort        Merete Smith
leder                           generalsekretær