Omorganiseringsprosess ved UIT - Norges arktiske universitet

Sendt: 15.06.2017

Adressat: UIT Norges arktiske universitet

1. Innledning og konklusjon

Det vises til pågående omorganiseringsprosess, hvor det er satt høringsfrist til 15. juni 2017 for" Rapport om faglig organisering" av 31. mai 2017, som ble gjort offentlig 1. juni 2017. Advokatforeningen gir med dette høringssvar vedrørende den fremtidige organisasjonsstrukturen ved UIT – Norges arktiske universitet (UIT).

Advokatforeningen slutter seg forslaget til modellen med syv fakulteter, herunder at Det juridiske fakultet består.

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse:

2. Det juridiske fakultets rolle som undervisningssted og forskningsinstitusjon

Som Advokatforeningen understreket i høringsuttalelse avgitt 13. mars 2017, er vårt mål en advokatstand med høy faglig standard og god yrkesetikk. Vi arbeider for å fremme rettssikkerhet og gode rettsstatlige prinsipper. Dette er avgjørende verdier for en moderne demokratisk rettsstat. Et grunnleggende premiss for å nå disse målene er en best mulig juristutdanning.

Det juridiske fakultet ved UIT er sentral for å nå disse målene, særlig i den nordlige landsdel. Mer enn 70 % av kandidatene som uteksamineres fra Det juridiske fakultet, blir i landsdelen. Det juridiske fakultet har således spilt, og spiller fremdeles, en viktig rolle i å bedre både jurist- og advokatdekningen i landsdelen. Fakultetet har med dette forbedret den rettssikkerhetsmessige situasjonen til landsdelens befolkning.

Fakultetet har gjennom 30 år arbeidet systematisk for å oppnå et omdømme og en tillit som kvalitetsmessig likeverdig lærestedene i Oslo og Bergen. Tillitsbyggingen har vært tidkrevende. Advokatforeningen er bekymret for at en endring av Det juridiske fakultets status kan redusere utdanningens status nasjonalt, slik at rekrutteringen av både undervisere og studenter vil bli skadelidende.

I dag er det et klart skille mellom de juridiske fakultetene som tilbyr masterutdanning i rettsvitenskap på den ene siden, og en rekke institutter som tilbyr bachelor på den annen. Status som fakultet sender et signal om likeverdighet. Det er klar risiko for at omorganisering til institutt, kan medføre usikkerhet med hensyn til innholdet i, og kvaliteten på, jusstudiet i Tromsø. Den status fakultetet har brukt nærmere 30 år på å bygge opp, står på spill.

Fakultetet er også en viktig regional og nasjonal aktør innenfor rettsvitenskapelig forskning, med et tydelig regionalt fokus, fremfor alt innenfor samfunnsområder som er særlig fremtredende og aktuelle i nord, som samerett og fiskeri- og havrett. Advokatforeningen er bekymret for at en endring av fakultetets status vil redusere omfanget og kvaliteten av, og gjennomslagskraften til, denne forskningen.

Endelig vil Advokatforeningen påpeke at begrunnelsen for og vurderingen av en smal modell, uten en juristutdanning med fakultetsstatus, i foreliggende rapport synes fraværende. For Advokatforeningen fremstår det som uklart hvilke samarbeidseffekter Det juridiske fakultet kan få med Arktisk biologi, Fiskerihøgskolen og/eller Handelshøgskolen. I fravær av slikt grunnlag er det Advokatforeningens klare oppfatning det bør velges en bred modell, hvor Det juridiske fakultets status som fakultet ikke endres.

For øvrig vises det til vår høringsuttalelse avgitt 13. mars 2017, :https://www.advokatforeningen.no/aktuelt/horingsuttalelser/2017/mars/horing-fra-uit-norges-arktiske-universitet/

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort      Merete Smith
leder                        generalsekretær