Endringer i kart- og planforskriften, oppstartfasen i planarbeidet

Sendt: 31.05.2017

Adressat: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 7.3.2017 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for bygningsrett og reguleringsspørsmål. Lovutvalget består av Stein Ness (leder), Kurt Asbjørn Elvevoll, Reidar J.M. Sverdrup, Anne Synnøve Monsen Tellefsen og Liv Zimmermann.

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse:

2. Sakens bakgrunn

Advokatforeningen er invitert til å gi uttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til endring av kart- og planforskriften.

Det foreslås et nytt kapittel i kart- og planforskriften som fastsetter nærmere krav til planinitiativ, oppstartsmøte, referat fra oppstartsmøte, foreleggelse for kommunestyret av uenighetspunkter i oppstartsmøtet og varsling av planoppstart. Bestemmelsene gjelder ved behandling av private detaljreguleringsforslag, jf. plan- og bygningsloven § 12-11.

Forskriftsbestemmelsene er utarbeidet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-1 siste ledd og med bakgrunn i lovendringer som Stortinget vedtok 23. februar 2017, jf. Prop. 149 L (2015-2016) Endringer i plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv.).

I proposisjonen er det forutsatt at departementet skal utarbeide forskrifter til oppstartsfasen av planprosesser, blant annet ved å sette tydelige krav til innhold og utforming av planinitiativ og referat fra oppstartsmøtet.

3. Kommentarer til forslaget

Advokatforeningen har følgende kommentarer til hver av bestemmelsene i det foreslåtte nye kapittelet i forskriften.

§ I. Krav til planinitiativet

Hensikten med å formalisere kravene til utforming av planinitiativet er å sikre at det blir gjort grundige forberedelser både fra forslagsstiller og kommunen før oppstartsmøte gjennomføres, og at kommunen får den informasjonen den trenger så tidlig som mulig for å kunne vurdere om planinitiativet skal stoppes.

I forslaget til § I er det uttalt at planinitiativet skal være nøkternt og faktabasert, vise målsettingene med prosjektet og premissene for det videre planarbeidet og i nødvendig grad redegjøre for forhold som er listet opp i bestemmelsen.

Advokatforeningen mener forslaget om å formalisere kravene til planinitiativet er fornuftig med tanke på effektivisering av planprosesser og mer ensartet og standardisert behandling av hvordan forslagsstillere og kommunene skal starte en planprosess.

Advokatforeningen mener bestemmelsen i § I er passe konkret til å sikre at hensikten bak bestemmelsen oppnås, samtidig som den er tilpasset at det vil være variasjoner mellom prosjekter med hensyn til hva slags informasjon det er relevant å fremlegge i starten av en planprosess.

§ II Gjennomføring av oppstartsmøte

Det er foreslått krav om at oppstartsmøte skal gjennomføres «innen rimelig tid» etter at mottakeren har mottatt bestilling om dette fra forslagsstilleren.

Av hensyn til behovet for og målsettingen om mer effektive planprosesser mener Advokatforeningen det bør vurderes å sette en konkret tidsfrist for når oppstartsmøtet skal gjennomføres. Det er etterhvert innført tidsfrister for kommunens behandling av de fleste oppgaver og sakstyper innenfor plan- og byggesaksområdet, blant annet skal forhåndskonferanser i byggesaker avholdes av kommunen innen to uker, jf. byggesaksforskriften § 7-1 a). En tilsvarende frist, dog muligens noe lenger, bør vurderes for avholdelse av oppstartsmøter i plansaker.

§ III Krav til referat fra oppstartsmøte

Også i denne bestemmelsen er det foreslått at referatet, som kommunen er ansvarlig for å utarbeide, skal sendes forslagsstiller «innen rimelig tid». Advokatforeningen mener det bør vurderes å sette en frist for hvor lang tid kommunen kan bruke på å sende ut referatet.

Bestemmelsen stiller tydelige krav til innholdet i referatet, herunder blant annet til å vise felles avklaringer og konklusjoner, synliggjøre hvilke punkter det er uenighet om, at det skal inneholde en overordnet fremdriftsplan for planprosessen (milepæler) og gi opplysning om hvilke planfaglige temaer som skal vurderes, utredes, eventuelt beskrives nærmere i egne rapporter osv.

Advokatforeningen mener kravene til referatet vil bidra til forutsigbarhet og til at forslagsstiller på et tidlig tidspunkt får avklart om det er riktig å arbeide videre med prosjektet og i så fall hvilken prosess som kan forventes både tidsmessig og innholdsmessig.

Det er også positivt at bestemmelsen i siste ledd minner om muligheten for å vurdere om det ligger til rette for felles behandling av plan- og byggesak.

§ IV Foreleggelse av uenighetspunkter for kommunestyret

Bestemmelsen sikrer en viktig mulighet for forslagsstiller til å få forelagt planinitiativet for politisk vurdering i kommunestyret eller politisk utvalg som denne oppgaven er delegert til, på et tidlig tidspunkt. I motsetning til hva som kreves i plan- og bygningsloven § 12-11 siste punktum om en privat forslagsstillers rett til å krevefremleggelse av et planforslag for kommunestyret, kreves ikke her at planinitiativet må være i samsvar med kommuneplanens arealdel eller områderegulering.

Advokatforeningen anser forslaget som meget positivt for forslagsstiller samtidig som det kan føre til noe misbruk og et antall planinitiativ til politisk behandling som egentlig er urealistiske å få gjennomført. For forslagsstiller betyr det imidlertid mye å få anledning til å «teste ut» sitt prosjekt, og forslaget er derfor så verdifullt at det bør vedtas.

Også i denne bestemmelsen er det foreslått at kommunen skal sørge for foreleggelsen for det politiske utvalget «innen rimelig tid» etter at kravet er fremsatt. Advokatforeningen viser til kommentarene ovenfor og mener en konkret tidsfrist også her ville bidratt til effektivitet og fremdrift. Samtidig vil det variere hvor raskt saken kan komme opp av hensyn til det politiske utvalgets møteplan o.l. Et krav om foreleggelse for eksempel «så snart som mulig og senest innen 6 uker» ville imidlertid både sikre fremdrift og ta høyde for at det nødvendigvis vil kunne ta litt tid å forelegge spørsmålet for politisk utvalg. Advokatforeningen anbefaler at det vurderes å sette en tidsfrist også for denne oppgaven.

§ V Kunngjøring og varsling av planoppstart

Advokatforeningen har ingen kommentarer til forslaget til denne bestemmelsen.

4. Avslutning

Advokatforeningen ser positivt på forslaget til endringer i kart- og planforskriften.

Gjennomgående foreslår Advokatforeningen at det vurderes å erstatte kravet om at kommunens oppgaver etter bestemmelsene må gjennomføres «innen rimelig tid», med konkrete tidsfrister.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort        Merete Smith
leder                           generalsekretær