Endringer i utlendingsforskriften og statsborgerforskriften

Endringer i utlendingsforskriften og statsborgerforskriften - utlevering av taushetsbelagte opplysninger fra folkeregistermyndigheten


Sendt: 02.05.2017

Adressat: Justis- og beredskapsdepartementet

1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 27.2.2017 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for asyl- og utlendingsrett. Lovutvalget består av Bente Mostad Tjugum (leder), Jan M. Birkeland, Sigrid Broch, Runa Nordahl Hæreid, Zulifqar Muni og Christel Reksten. Saken er også forelagt lovutvalget for strafferett og straffeprosess som ikke hadde noen merknader.

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse:

2. Generelle merknader

Advokatforeningen er positiv til departementets forslag til endringer i utlendingsforskriften og statsborgerloven som følge av ny folkeregisterlov.

Forslaget har sin bakgrunn i at Stortinget har vedtatt ny folkeregisterlov som innebærer at etater som har behov for taushetsbelagte opplysninger fra folkeregisteret, må kunne vise til hjemmel i særlov.

Forslaget regulerer når folkeregistermyndighetene pålegges å utlevere opplysninger til UDI, UNE, politi eller norsk utenriksstasjon, uten hinder av taushetsplikt.

Advokatforeningen er positiv til at forslaget detaljert regulerer hvilke opplysninger som kan innhentes, hvilke sakstyper det kan innhentes opplysninger i, samt hvem det kan innhentes opplysninger om.

Forslagets omfang innebærer i realiteten at norsk utlendingsforvaltning kan innhente alle registrerte opplysninger om en person som er folkeregistrert, dersom vedkommende er relatert til en sak etter utlendingsloven.

Advokatforeningen antar at de foreslåtte endringene vil føre til raskere saksbehandling, flere korrekte avgjørelser samt at utredningsplikten i henhold til forvaltningsloven § 17 lettere kan overholdes.

Forskriftsendringene innebærer at rettsstillingen til enkelte utlendinger vil kunne styrkes for eksempel ved å øke mulighetene for å hindre misbruk av au-pair ordningen samt redusere muligheten for misbruk av utenlandsk arbeidskraft.

3. Kommentarer til konkrete punkter

Til pkt. 4. Nye rettslige grunnlag for innhenting av opplysninger fra folkeregistermyndigheten

Advokatforeningen har ingen innvendinger til forslagene til endring i utlendingsloven og statsborgerloven som rettslig grunnlag for innhenting av opplysninger fra folkeregistermyndigheten.

Til pkt. 5. 4 Hvilke sakstyper det kan innhentes opplysninger i

Departementets forslag innebærer at utlendingsforvaltningen skal kunne innhente taushetsbelagte opplysninger i enhver sak som skal avgjøres etter utlendingsloven og statsborgerloven. At listen er uttømmende har dermed ingen praktisk betydning, men Advokatforeningen er positiv til presiseringen.

Til pkt. 5.5 Hvem det kan innhentes opplysninger om

Advokatforeningen er positiv til departementets forslag til hvem det skal være adgang til å innhente opplysninger om, jf. utlendingsforskriften § 17-7 g. Forslaget er med på å sikre raskere og korrekte avgjørelser samt å øke rettssikkerheten for utlendinger som i noen grad har vært utnyttet av ulike oppdragsgivere som vertsfamilier til au-pairer og arbeidsgivere som ønsker å utnytte utenlandsk arbeidskraft.

Til pkt. 7 Forslag til forskriftsendringer

Advokatforeningen er positiv til den foreslåtte lovteksten i utlendingsforskriften § 17-7 g.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort          Merete Smith
leder                            generalsekretær