Forslag til endringer i forskrift om gebyr for tinglysing mv

Sendt: 16.05.2017

Adressat: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 4.4.2017 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso. Lovutvalget består av Håvard Wiker (leder), Frank C. Aase, Odd Bovin, Thomas Steen Brandi, Ole Magnus Heimvik og Jorunn Kristin Moltu Jacobsen. Saken er også forelagt lovutvalget for avgiftsrett, som ikke hadde noen merknader.

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse:

2. Sakens bakgrunn

Høringsnotatet omhandler forslag til endringer i forskrift 18.12.2013 nr. 1634 om gebyr for tinglysing, registrering eller anmerkning i grunnboken og kraftledningsregisteret. Forslaget inneholder både materielle og redaksjonelle endringer til forskriften.

Forslagets materielle del har sin bakgrunn i en foreslått endring i tinglysingsloven § 22 første ledd nr. 1 som innebærer at rettsvern for overdragelse av elektronisk tinglyst pant bare kan oppnås ved tinglysing. Ved tinglysingen vil det påløpe tinglysingsgebyr. Forslaget går ut på å sette et tak for tinglysingsgebyr dersom det tinglyses ti eller flere overdragelser av panteretter i fast eiendom og borettslagsandeler til ett rettssubjekt i samme melding.

Forslaget til redaksjonelle endringer har sin bakgrunn i ønsket om å få en ensartet begrepsbruk i forskriften og i tinglysingsloven.

3. Kommentarer til de enkelte forslagene

3.1 Tak for gebyr for tinglysing av flere overdragelser til samme rettssubjekt i samme melding

I høringsnotatet foreslår departementet forskriftsendringer som innebærer at det settes et tak på tinglysingsgebyr dersom det tinglyses ti eller flere overdragelser av panteretter i fast eiendom og borettslagsandeler til ett rettssubjekt i samme melding.

Advokatforeningen er enig i at gebyrer som betales for tjenester i henhold til statlig gebyrfinansiering ikke bør overstige kostnaden ved å produsere og levere tjenesten. Når merkostnaden ved masseoverdragelser antas bare å ville være marginalt større enn ved enkeltoverdragelser, anses det derfor hensiktsmessig, og i tråd med Finansdepartementets retningslinjer, å sette et tak på gebyr for tinglysing. Advokatforeningen er også enig i at endringsforslaget vil bidra til forutsigbarhet for brukerne av tjenesten, og at det ikke vil kunne bli urimelig tyngende å tinglyse overdragelse av større porteføljer.

Advokatforeningen støtter departementet forslaget om å sette et tak på gebyr for tinglysing, og er enig i at et tak på gebyret tilsvarende ti overdragelser kan være en fornuftig begrensning.

3.2 Redaksjonelle endringer

Departementet foreslår å bytte begrepet "transport" med "overdragelse" for å få en ensartet begrepsbruk i forskriften og i tinglysingsloven. Advokatforeningen deler departementets vurdering at endringen ikke innebærer noen realitetsendring.

Advokatforeningen støtter departementets forslag om å endre begrepet "transport" med "overdragelse" for å få en ensartet begrepsbruk i forskriften og i tinglysingsloven.

4. Avslutning/oppsummering

Advokatforeningen slutter seg til departementets forslag.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort           Merete Smith
leder                             generalsekretær