Forslag til forskriftsendringer som følge av forordning (EU) 2015/757 og IMO-resolusjon MEPC. 278(70)

Sendt: 15.05.2017

Adressat: Sjøfartsdirektoratet

Vi viser til høringsbrev av 17.2.2017 vedrørende ovennevnte høring.

Saken er forelagt lovutvalget for miljørett og lovutvalget for samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring.

Advokatforeningen har ingen merknader til forslaget.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort                Merete Smith
leder                                  generalsekretær