NOU 2017: 4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer

Sendt: 15.05.2017

Adressat: Finansdepartementet

1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 14.2.2017 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for skatterett. Lovutvalget består av Hanne Skarberg Holen (leder), Cecilie Amdahl, Andreas Bullen, Thor Leegaard, Stine Lettrem-Eliassen og Amund Noss. Saken er også forelagt lovutvalget for arbeidsrett, Europa- og konkurransrett og IKT og personvern som ikke hadde noen merknader.

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse:

2. Sakens bakgrunn

NOU 2017: 4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer tar for seg en rekke temaer som knyttes til den såkalte "delingsøkonomien". Spørsmålene som drøftes knyttes til flere ulike rettsområder, så som arbeidstakerrettigheter, forbrukervern, personvern og skatt. Advokatforeningens ulike lovutvalg har vurdert forslagene. Høringsuttalelsen her tar imidlertid bare opp spørsmål knyttet til skatt, og er utformet av lovutvalget for skatterett.

Utredningens kapittel 8 gir en grundig og ryddig oversikt over gjeldende skatterett knyttet opp mot de nye spørsmål som oppstår ved bruk av digitale plattformer for kjøp, salg og tjenesteytelser. Allerede fremstillingen her gjør regelverket mer tilgjengelig for allmenheten. Advokatforeningen ønsker velkommen forslaget om å gjøre regelverket enda mer tilgjengelig ved bl.a. ytterligere tilrettelegging for veiledning av skattytere om gjeldende regelverk.

3. Kommentarer til de enkelte forslagene

Utredningens punkt 8.2.2. omtaler spørsmålet om rapporteringsplikt til skattemyndighetene for "delingsøkonomi- og formidlingsselskaper". Utvalget foreslår at det bør være obligatorisk for delingsøkonomiselskapene å rapportere inntekter fra oppdragene som formidles via plattformen. Dette innebærer en endring og vesentlig utvidelse fra dagens rapporteringskrav for andre enn skattyter selv, og må antas å kunne medføre kostnader. Advokatforeningen er enig i forslaget. Den nærmere utformingen av forslaget bør skje i nært samarbeid med tilbyderne for å sikre at rapporteringsplikten ikke medfører behov for å innhente omfattende tilleggsopplysninger utover det som allerede registreres, og bør hensynta hvilke tekniske løsninger som er tilgjengelige.

Utredningens punkt 8.3.1. omtaler spørsmålet om skatteplikt for ulike tilbydere av plattformer for delingsøkonomiselskaper, d.v.s eierne av plattformene som formidler varer og tjenester. Utvalget foreslår ingen særskilte skatteregler for disse selskapene. Det sentrale spørsmålet som avgjør hvorvidt disse selskapene er skattepliktige for inntekter med kilde i Norge, er hvilket tilknytningskriterium som skal legges til grunn for norsk skatteplikt. Advokatforeningen er enig i at spørsmålet best løses på en bredere basis og som ledd i det internasjonale skattesamarbeidet omtalt som BEPS.

Utredningens punkt 8.3.2. flg omtaler spørsmålet om skatteplikt for virksomhet som drives med utgangspunkt i digitale plattformer. Utvalget foreslår ingen særskilte skatteregler knyttet til bruk av slike digitale plattformer. Advokatforeningens syn er at dette er en fornuftig tilnærming. Ethvert forsøk på å lage særregler om skatt som avhenger av hvilken plattform som benyttes for inntektservervet vil kunne virke konkurransevridende og dessuten risikere å skape betydelige avgrensningsproblemer.

Utredningens punkt 8.3.3.4. omtaler spørsmålet om beskatning ved korttids utleie av bolig. På dette punktet er utvalget splittet i et flertall på 5 medlemmer og et mindretall på 4 medlemmer. Flertallet fremsetter et forslag om skjerpet beskatning ved småskala korttids boligutleie, idet beløpsgrensen for skattefri utleie reduseres fra kr 20 000 til kr 10 000 når mer enn halvparten av boligen leies ut. Utvalget refererer at en typisk inntekt fra AirBNB-utleie ligger i størrelsesorden kr 21 000. Advokatforeningen tiltrer her mindretallets syn, d.v.s. at endringer i boligbeskatningen bør vurderes som helhet. En særregel vil skape rapporteringsbehov og avgrensningsproblemer som det er usikkert om vil stå i forhold til mulig ytterligere proveny.

Utredningen foreslår for øvrig ingen vesentlige endringer i regelverket for MVA eller særavgifter.

4. Avslutning

NOU 2017:4 Delingsøkonomien – muligheter og utfordringer inneholder gode beskrivelser av gjeldende skatteregler og foreslår tiltak for å gjøre reglene lettere tilgjengelig. Dette støttes av Advokatforeningen. Advokatforeningen støtter utredningens hovedlinje som innebærer at skattereglene innen delingsøkonomien bør følge alminnelige skatteregler; i tråd med dette tiltres også mindretallets forslag om at dette fortsatt bør gjelde for boligbeskatningen.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort        Merete Smith
leder                           generalsekretær