Rapport om "Seniorer og arbeidslivet - aldersgrenser og tilpasninger"

Sendt: 02.05.2017

Adressat: Arbeids- og sosialdepartementet

1. Innledning

Vi viser til departementets høringsbrev av 18.1.2017 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for arbeidsrett. Lovutvalget består av Jan Fougner (leder), Thomas Benson, Alex Borch, Monica Furustøl, Martin Sraxrud Jetlund og Tarjei Thorkildsen. Saken er også forelagt lovutvalget for velferdsrett, som har sluttet seg til uttalelsen uten merknader

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse:

2. Bakgrunn

Det oppgis på rapportens første side at utvalget ikke legger frem «konkrete forslag til endringer i regelverket». Av samme side fremgår det at utvalget likevel uttaler seg om «selve spørsmålet om å heve eller fjerne aldersgrensen i arbeidsmiljøloven, hvor synet i utvalget er delt». Advokatforeningen har valgt å legge fokus på nettopp uttalelsene knyttet til arbeidsmiljølovens aldersgrense.

Utredningen består av fire deler. Advokatforeningens høringsuttalelse er bygget opp på samme måte.

3. Kommentarer til de ulike delene av utredningen

Del 1 Innledning

Som påpekt av utvalget i kapittel 2 på side 15 ligger spørsmålet om å heve eller fjerne aldersgrensen for stillingsvern som et bakteppe i mandatet. Det lovbestemte tidspunkt for stillingsvernets bortfall utgjør en naturlig problemstilling ved tilretteleggingen for at flere eldre skal stå i lenger i arbeid. Advokatforeningen ser derfor positivt på utvalgets standpunkt om å foreta en konkret vurdering av problematikken.

Del 2 Bakgrunn og tilstandsbeskrivelse

Som utvalget viser til i avsnitt 4.3.1 ble diskrimineringsforbudet i arbeidsmiljøloven § 13-1 vedtatt som ledd i gjennomføringen av rådsdirektiv 2000/78/EF. På bakgrunn av praksis fra Høyesterett finner Advokatforeningen grunn til å påpeke at de norske reglene ikke er ment å stille strengere krav enn rådsdirektivet. Advokatforeningen slutter seg ellers til utvalgets oppsummering av gjeldende rett under avsnitt 4.1 og 4.3.

I avsnitt 5.2.1 innleder utvalget sin gjennomgang av aldersgrenser og sysselsetting blant eldre i andre land. Utvalget understreker at en eventuell korrelasjon mellom aldersgrenser og sysselsettingsnivå må tolkes i lys av lokale, sosialøkonomiske forhold. Advokatforeningen mener av den grunn at erfaringer fra andre land bør tillegges begrenset vekt ved vurderingen av heving eller fjerning av arbeidsmiljølovens aldersgrense. Det er Advokatforeningens grunnleggende syn at et bredere erfaringsgrunnlag siden forrige nasjonale lovendring bør avventes.

Videre oppgir utvalget i avsnitt 7.4.5 at kunnskapen om arbeidsprestasjonene til eldre i 70-aldersalderen er «begrenset». Tilgjengelig forskning uttales å vise store innbyrdes forskjeller innad i gruppen. Ut fra en kost/nytte-betraktning er det derfor Advokatforeningens oppfatning at det på nåværende tidspunkt bør utvises tilbakeholdenhet med å endre eller heve aldersgrensen.

Generelt er det Advokatforeningens syn at det gjengitte statistiske materialet kapittel 7 fremstår gjennomarbeidet og grundig. Materialet er egnet til å belyse de sysselsettingsmessige utfordringer samfunnet står overfor dersom dagens velferdsnivå skal kunne opprettholdes på sikt.

Del 3 Vurderinger

Under rapportens del 3 har Advokatforeningen kun kommentarer til kapittel 8 og 9. Utvalget presenterer i kapittel 8 sine drøftelser og konklusjoner i spørsmålet om eventuell heving eller fjerning av aldersgrensen i arbeidsmiljøloven. Innledningsvis i avsnitt 8.2 konkluderer utvalgets flertall med at de beste grunner taler mot en videre heving eller fjerning av aldersgrensen. Advokatforeningen slutter seg for tiden til denne konklusjonen, og kan i det vesentlige tiltre flertallets betraktninger. Særlig vil Advokatforeningen fremheve at målsetningen på nåværende tidspunkt bør være å få flere til å stå i arbeid lenger opp i 60-årene.

Det er som påpekt Advokatforeningens oppfatning at bredere erfaringer fra lovendringen av 1. juli 2015 bør avventes. Faktagrunnlaget er på nåværende tidspunkt begrenset, og gir derfor ikke et egnet utgangspunkt for en reell evaluering av ytterligere endringer. En kan enda ikke fastslå hvilken påvirkning endringen har på sysselsetting og strukturen i arbeidslivet.

Det korte tidsrommet siden forrige lovendring er etter Advokatforeningens syn et selvstendig argument for at det på nåværende tidspunkt bør utvises tilbakeholdenhet. Endringen medførte en tvungen omstilling i arbeidslivet. Tidsaspektet berører også arbeidsgivernes praktiske mulighet til å strukturere egen virksomhet i henhold til gjeldende rett. Advokatforeningen mener derfor at det praktiske arbeidsliv bør gis tid til å foreta nødvendige tilpasninger før ytterligere endringer vurderes.

På side 117 uttaler utvalgets mindretall, som på prinsipielt grunnlag støtter et aldersuavhengig stillingsvern, at en «heving eller fjerning av aldersgrensen ikke øker risikoen for en uverdig avslutning på arbeidslivet». Som utvalget har påpekt i rapportens avsnitt 7.4.5, har man enda begrenset kunnskap om produksjonsnivået til eldre i 70-årene. Erfaringer fra det praktiske rettsliv viser imidlertid at det allerede oppstår et relativt høyt antall tvister knyttet til eldre arbeidstagere. Det er etter Advokatforeningens syn en fare for at en ytterligere heving eller fjerning av aldersgrensen kan fungere som en katalysator for et økt tvistenivå ved arbeidslivets slutt. Advokatforeningen mener derfor at hensynet til en verdig avgang taler for at en på nåværende tidspunkt bør avstå fra å vurdere ytterligere endringer.

Under avsnitt 9.1 uttaler utvalget at man ikke har «funnet det hensiktsmessig å legge frem konkrete forslag til tilpasninger med sikte på en heving eller fjerning av aldersgrensen for stillingsvernet. Eventuelle konkrete tilrådninger på dette området ville i for stor grad basere seg på hypotetiske situasjoner og premisser man selv ikke støtter». Advokatforeningen ser saken på samme måte.

I avsnitt 9.8 drøftes bedriftsinterne aldersgrenser. Det er Advokatforeningens prinsipielle standpunkt at adgangen til ensidig fastsettelse av bedriftsinterne aldersgrenser kan være viktig for å kunne tilpasse avgangsalderen til virksomhetens karakter. Slik utvalget påpeker under avsnitt 9.8.4.1, imøtekommer ordningen virksomheters legitime behov for fleksibilitet og forutsigbarhet. Et krav om at bedriftsinterne aldersgrenser må tariffestes, vil etter Advokatforeningens mening ikke treffe alle virksomheter, og at spørsmålet bør diskuteres og avgjøres uavhengig av tariffavtaledekning. Advokatforeningen tar med dette ikke stilling til hvordan man bør se på bedriftsfastsatte aldersgrensen etter at man har vunnet mer erfaring med dagens aldersgrenser, de eldre arbeidstakernes fungering i arbeidslivet og om høyere aldersgrenser får utilsiktede virkninger for eldre arbeidstakere.

Del 4 Økonomiske og administrative konsekvenser

Advokatforeningen har ikke kommentarer til denne delen av rapporten.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort       Merete Smith
leder                          generalsekretær