AD: Invitasjon til å komme med kommentarer til Norges 7. rapport til FNs menneskerettskomité

Sendt: 09.03.2017

Adressat: Justis- og beredskapsdepartementet

Vi viser til høringsbrev av 13.2.2017 vedrørende ovennevnte høring.

Saken er forelagt menneskerettsutvalget lovutvalget for asyl- og utlendingsrett.

Advokatforeningen har ingen merknader til forslaget, men vil komme med våre innspill gjennom NGO-forum, som vil avgi en egen rapport.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort   Merete Smith
leder                     generalsekretær