Evaluering og videreføring av midlertidige endringer i utlendingsloven vedtatt på bakgrunn av Prop. 16 L (2015-2016)

Sendt: 13.02.2017

Adressat: Justis- og beredskapsdepartementet

Vi viser til høringsbrev av 19.1.2017vedrørende ovennevnte høring.

Saken er forelagt lovutvalget for asyl- og utlendingsrett. Lovutvalget består av Bente Mostad Tjugum (leder), Jan M. Birkeland, Sigrid Broch, Runa Nordahl Hæreid, Zulifqar Munir og Christel Reksten.

Advokatforeningen har ingen merknader til forslaget, utover det som fremkommer i tidligere uttalelse av 16.02.2016 til Høring - endringer i utlendingslovgivningen (innstramninger II), se  https://www.advokatforeningen.no/aktuelt/horingsuttalelser/2016/februar/endringer-i-utlendingslovgivningen-innstramninger-ii/

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort     Merete Smith
leder                        generalsekretær