Forslag til endring av forskrift 13. mai 2009 nr. 591 om periodisk kontroll av kjøretøy og forslag til ny forskrift om opplæring i periodisk kontroll av kjøretøy (gjennomføring av direktiv 2014/45/EU samt visse andre endringer)

Sendt 20.03.2017

Adressat: Statens vegvesen

Vi viser til høringsbrev av 21.12.16 vedrørende ovennevnte høring.

Saken er forelagt lovutvalget for Samferdsel og sjø-, luft- og annen transportrett inklusive sjøforsikring.

Advokatforeningen har ingen merknader til forslaget.

Vennlig hilsen

Jens Johan Hjort      Merete Smith
leder                         generalsekretær